Společnost


Novák Matěj

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#6732Vrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 16 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2015, před 8 lety

Petr Hoffmann

Znění stížnosti

Dne 13.4.2014 jsem zakoupil ve vstupních prostorách O D Hobby market v Brně za 5.999Kč relaxační přístroj CassadaIII a druhý den jsem se rozhodl zrušit kupní smlouvu a požadoval vrácení peněz.Prodejce mi doporučil abych zakoupené zboží poslal poštou na adresu prodejce a požadoval prostřednictvím formuláře který mi prodejce pan Karel Votápka přeposlal mejlem na moji adresu.To jsem učinil a dne 14.4.2015 jsem zmíněné zboží doporučeně zaslal na adresu RELAX PRAHA Varhulíkové1582/24 Praha7.Zakázku jsem nechal sledovat byla řádně převzata adresátem dne 18.4.2015.
1.5.2015 mi bylo sděleno že zboží je v pořádku a bez známek užívání,současně mi byl doručen nový formulář k vyplnění a odeslání.To jsem učinil a však po telefonickém rozhovoru s panem Svobodou mi bylo sděleno,že jsem se nechal napálit vidinou výhry a je mým problémem podívat se do zrcadla, jaký že jsem to hlupák.Toto jednání se mi nejeví jako seriózní.Dodnes nemám ani peníze ani zboží.


Produkt

Podvod


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2015 09:23, před 8 lety

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Za obchodní prostory se podle směrnice o právech spotřebitelů považují nemovité maloobchodní prostory, kde obchodník trvale provozuje svou činnost. Za obchodní prostory by neměla být považována veřejně přístupná místa, jako jsou např. nákupní střediska, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně.

Nevrátí-li podnikatel peníze ve lhůtě 14 dnů, ocitá se v prodlení a spotřebitel může požadovat současně i úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Před případným soudním sporem je vhodné zaslat podnikateli předžalobní výzvu, pokud by spotřebitel takto neučinil, neměl by právo na náhradu nákladů soudního řízení.

Jestliže prodávající nereaguje ani na předžalobní výzvu, je třeba nárok uplatnit soudně podáním platebního rozkazu. Vhodné je zastoupení advokátem. V případě, že by spotřebitel měl ve věci úspěch, náležela by mu náhrada nutných nákladů. Seznam advokátů je na http://www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
25.5.2015 13:43, před 8 lety

V případě pana Hoffmann byla smlouva uzavřena na místě určeném k podnikání. Viz foto smlouvy v příloze

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.5.2015 09:56, před 8 lety


Petr Hoffmann

Protože doklad který pan Novák přiložil jako doklad o smlouvě(Uni hobby-Relax Praha) je nečitelný dovolil jsem si jej osobně vyhledat a přikládám jej k posouzení zda se prodej uskutečnil v kamenném obchodě.
Pan Novák mě včera 25.5.2015 po telefonickém rozhovoru oznámil,že mi zasílá balík s vráceným zbožím na moji adresu.Peníze prý nevrací.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 11:05, před 8 lety

Definici obchodních prostor nalezneme v čl. 2 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů.
 
Dle tohoto ustanovení se „obchodními prostorami“ rozumí:

a) veškeré nemovité maloobchodní prostory, kde obchodník trvale provozuje svou činnost, nebo

b) veškeré movité maloobchodní prostory, kde obchodník obvykle provozuje svou činnost.

Za obchodní prostory lze tak považovat nejen kamenné obchody, ale také pojízdné prodejny a stánky, ve kterých však musí obchodník svou činnost provozovat „obvykle“, což může znamenat dlouhodobě nebo pravidelně.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2015 17:26, před 7 lety

Vzhledem k tomu, že se podnikatel ke stížnosti již delší dobu nevyjádřil, žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.9.2015 18:43, před 7 lety


Petr Hoffmann

K mé stížnosti.
Pan Novák Matej mě po telefonickém rozhovoru z mé strany dne 25.5.2015 ujistil o tom,že mi zašle zpět zakoupené zboží(peníze prý nevrací)i s poštovními výlohami(cca.240 Kč).Dodnes tak neučinil.Vzhledem k tomu že nejsem sám koho tímto způsobem poškodil,žádám Vás o návod jak postupovat dále při řešení tohoto podvodu.
Petr Hoffmann

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2015 11:17, před 7 lety

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli ani po výzvání finanční prostředky nebo zboží ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. V případě, že by bylo se subjektem zahájeno trestní řízení, bylo by možné požadovat náhradu škody v jeho rámci. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Bude-li trestní oznámení z nějakého důvodu odloženo, může se spotřebitel domáhat zaplacení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou, a to prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu, poté co odstoupil od kupní smlouvy pro nedodání zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2015 15:32, před 7 lety

Podnikatel již nevyužil možnosti reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak může pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

Bude-li spotřebitel potřebovat další konzultaci, může se obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.