Společnost


Vanity Club, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:153
Z toho za letošní rok:150
Stále v řešení:139
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67610Nevyřízená refundace za zrušený koncert Joe Satrianiho

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2023, před 4 měsíci

Michael Horna

Znění stížnosti

Dobrý den, bohužel se musím přidat k ostatním podvedeným kupujícím, kterým dosud nebylo vráceno vstupné za zrušený koncert Joe Satrianiho. Dne 03.04.2023 jsem dle pokynů společnosti IRSnet CZ s.r.o. (TicketPortal) zaslal zakoupené vstupenky v elektronické podobě společně s podrobnostmi pro vrácení vstupného přímo na uvedený kontakt pořadatele, kterým je společnost Vanity Club s.r.o. Dne 24.04.2023 se mi ozval pan P.P., který mě ujistil, že vstupné bude odesláno od 25.04.2023 co nejdříve. Po třech písemných urgencích společnost úplně přestala komunikovat a dlužnou částku za dvě vstupenky (celkem 2980 Kč) jsem zatím stále neobdržel. Předem děkuji za pomoc v této nepříjemné záležitosti.


Produkt

Elektronické forma vstupenek na zrušený koncert Joe Satrianiho, který se měl uskutečnit dne 07.04.2023 v celkové hodnotě 2980 Kč.


Požadované řešení

Vrácení vstupného v plném rozsahu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2023 11:52, před 4 měsíci

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude zaslán na adresu sídla společnosti Vanity Club, s.r.o., Brno-střed, Zábrdovice, Příkop 843/4. Podnikatel je povinen vybírat si poštu na adrese sídla společnosti. Jestliže tak neučiní a zmaří-li vědomě dojití, platí, že řádně došlo a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné dle § 570 občanského zákoníku, přičemž dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Spotřebiteli doporučujeme si dokumenty ohledně odstoupení od smlouvy uschovat.

Pořadatele akce je možné vyzvat k plnění i tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Jestliže by nedošlo ke smírnému řešení, může spotřebitel peníze vymáhat soudně prostřednictvím žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. K zastupování je vhodné využít služeb advokáta (www.dtest.cz/advokati). Jakmile soud vydá rozsudek, který nabyde plné moci a potvrdí spotřebitelův nárok na vrácení peněžních prostředků, je možné navrhnout exekuci. Před podáním žaloby k soudu je nutné odeslat dlužníkovi předžalobní výzvu, a to alespoň se 7denním předstihem, aby spotřebiteli soud přiznal náhradu nákladů.

Je možné se vydat také cestou insolvenčního řízení, k tomu je však potřeba prokázat úpadek dlužníka. Dlužník je v úpadku, má-li minimálně dva závazky vůči různým věřitelům, tyto závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník tyto závazky není schopen plnit.

Insolvenční návrh podává buď věřitel na svého dlužníka, který je v úpadku, nebo dlužník v úpadku sám na sebe. Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník v úpadku sídlo nebo se v něm převážně zdržuje. V tomto případě bude návrh podán Krajskému soudu v Brně. Insolvenční návrh může podat i jediný věřitel, následně (v případě zahájení insolvence) však ostatní musí přihlásit své pohledávky.

Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen a zároveň musí splňovat zákonné podmínky.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný pro každého. Dlužníka jakožto právnickou osoby pak lze dohledat podle názvu firmy, popřípadě jejich identifikačního čísla (IČO). Soud, správce ani sám dlužník nemá povinnost informovat své věřitele. V insolvenci se veškerá rozhodnutí a výzvy zveřejňují pouze elektronicky.

Více informací ohledně insolvenčního návrhu nalezne spotřebitel zde: https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#insolvencni-navrh.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.9.2023 15:55, před 18 dny

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.