Společnost


DASI s.r.o.

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#6780Neoprávněné obohacení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2015, před 6 lety

Marek Křesťan

Znění stížnosti

Firma převzala několikrát k záruční opravě zakoupený telefon ZOPO 990+ za téměř 9000,- Kč a po posledním převzetí k záruční opravě 20.března 2015 přestala komunikovat, telefon nezaslala téměř 2 měsíce zpět a nezaslala ani finanční vyrovnání.Po mé stížnosti u firmy Heureka, jejíž jsem klientem a na základě jejich referencí jsem se rozhodl pro firmu Dasi s.r.o..(Amio.cz).Zaměstnankyně firmy Heureka paní Vaňková firmu kontaktovala a na základě její intervence zaslala firma Amio.cz dobropis na tuto částku s tím, že ho mám odsouhlasit, potvrdit a zaslat panu Klučkovi(jednatel firmy Dasi s.r.o.).Toto jsem učinil jak elektronicky, tak i doporučeně poštou, dopis byl řádně převzat.
Splatnost faktury(dobropisu) 14 dní dnes uplynula a peníze na účet nepřišly.
Poprosím o informace, jak dále pokračovat, jaké kroky učinit...
Děkuji.

S pozdravem,
Marek Křesťan,Hradec Králové,krestanmarek@centrum.cz,733638455


Produkt

Mobilní telefon ZOPO 990 + 32GB/2GB RAM White,Výr. číslo 357774051105178


Požadované řešení

Požaduji navrácení kupní ceny telefonu 8 949,00 na základě již vystaveného dopropisu firmou Amio.cz(Dasi s.r.o.)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2015 15:26, před 6 lety

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku. Třicetidenní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace.

Odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace je žádoucí zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Důsledkem odstoupení je následná povinnost stran vrátit si poskytnutá plnění.

Nesplněním této povinnosti ve stanovené lhůtě se společnost ocitá v prodlení a spotřebitel může požadovat i úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení uschoval.

Pokud bude podnikatel v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § 142a občanského soudního řádu a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu. Pokud by spotřebitel takto neučinil, nevzniká mu právo na náhradu soudních výdajů. Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Dodatečnou lhůtu na dobrovolné vrácení peněz nechte běžet ode dne doručení dopisu a v délce přiměřené s ohledem na okolnosti celé záležitosti. Vzorový dopis s předžalobní výzvou naleznete na www.dtest.cz/clanek-2180/predzalobni-vyzva.

Lze rovněž podat podnět České obchodní inspekci pro porušení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, která však může subjektu pouze udělit pokutu pro zjištěný správní delikt.


Marek Křesťan

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.5.2015 15:56, před 6 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

děkuji vám za proptní přístup k celé věci, po několika urgencích firmy Amio(Dasi s.r.o.) prostřednictvím firmy Heureka a po zaslání dopisu naším právníkem došlo dnes k nápravě stávající věci a firma zaslala plnou částku deklarovanou ve vystaveném dopropisu, tímto považuji celou věc za vyřízenou...

S pozdravem,

M.Křesťan-Makroils CZ s.r.o.,Hradec Králové