Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#7214Deaktivační poplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 13 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2015, před 6 lety

Ivo Kubíček

Znění stížnosti

Dobrý den se společností BE jsme měli uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny na dobu určitou(2roky).Podis smlouvy 1.7.2013.V požadovaném termínu (déle než 3 měsíce před výročím smlouvy) dne 21.3.2015 jsme podali písemnou výpověď (Oznámení o ukončení smlouvy) která byla do BE doručena dne 25.3.2015. Dne 15.5.2015 nám byla doručena akceptace ukončení smlouvy k datu výročí smlouvy. Poté jsme uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem a od 1.7.2015 odebíráme elektřinu od nového dodavatele.Dne 10.7.2015 nám byla od Bohemia Energy dorčena faktura na 6050,-Kč jako deaktivační poplatek se splatností pouze 7dnů. Tento poplatek se mi zdá nehorázný a nezákonný i kdyby byl zakotven někde v jejich VOP.Vzhledem k tomu že jsme smlouvu ukončili v řádném termínu výročí smlouvy.Pokud by tento poplatek byl skutečně možný, absolutně by to znemožňovalo přechod k jinému dodavateli neboť by se uhrazená částka za poplatek nikdy nevrátila zpět pokud jste malý odběratel a zcela by to popíralo princip svobodné volby dodavatele, kvůli kterému byl trh s energiemi otevřen. Předesílám že hlavním důvodem odchodu od BE byly špatné zkušenosti s jejich komunikací a řešením stížností s vyúčtováním atd.
Pokud mi zašlete emailovou adresu. Všechny dotčené dkumenty vám obratem zašlu k nahlédnutí.
Do BE posíláme zatím reklamaci proti této faktuře, abychom odložili její splatnost.
Předem děkuji za rychlou reakci
Ing. Ivo Kubíček


Produkt

Ukončení smlouvy o dadávce elektřiny k datu výročí smlouvy a účtování nepřiměřeného deaktivačního poplatku.


Požadované řešení

Ze strany Bohemia Energy odstoupení od požadavku úhrady deaktivačního polatku ve výši 6050,-Kč.
Ze strany "vasestiznosti.cz" argumentaci díky které by se dalo s BE jednat o neúčtování deaktivačního polatku. Dle mého laického názoru by e energetickém zákonu nějaké ustanovení proti těmto praktikám mohlo existovat. Nebo se obrátit na Energetický regulační úřad?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2015 15:02, před 6 lety

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. ve svých obchodních podmínkách ze dne 5. 12. 2013 účinných od 1. 1. 2014 v čl. K odst. 7 (taktéž i v obchodních podmínkách ze dne 17. 6. 2013 účinných stejného dne v čl. D odst. 12) upravuje automatické prodloužení smlouvy o dobu, na kterou byla sjednána a to i opakovaně. Pokud zákazník takto smlouvu prodloužit nechce, má povinnost alespoň 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou smlouva byla sjednána, oznámit dodavateli, že trvá na jejím ukončení. Při dodržení stanoveného postupu nejsou účtovány žádné poplatky.

Pokud by společnost vyžadovala v souvislosti s řádným ukončením smlouvy nějaký jiný poplatek, postupovala by v rozporu s jejími vlastními všeobecnými obchodními podmínkami a zároveň by porušila právo zákazníka na bezplatnou změnu a volbu dodavatele elektřiny zakotveného v § 28 energetického zákona.

Reakce společnosti

Publikováno
17.7.2015 08:58, před 6 lety

Dobrý den, paní Kubíčková,

rámcová smlouva mezi Vámi a naší společností byla podepsána dne 1.7.2013, doba platnosti smlouvy dle doby sjednání tedy uplynula až dnem 1.7.2015. Změnu dodavatele bylo tedy možné uskutečnit k datu 2.7.2015.

Vámi doručený požadavek na ukončení smluvního vztahu směřoval k datu výročí smlouvy, tj. k datu 1.7.2015, tomuto požadavku bylo ze strany dodavatele vyhověno. Nicméně reálně ukončení smluvního vztahu proběhlo již k datu 30.6.2015 a změna dodavatele k datu 1.7.2015.

Dle výše uvedeného datum výročí smlouvy nekorespondovalo se skutečným datem ukončení smluvního vztahu a odběrné místo bylo skutečně předčasně ukončeno.

V případě dodržení řádného termínu ukončení smlouvy, by ke krokům Vámi uvedeným, společnost BE za žádnou cenu nepřistoupila.

Je mi velice líto, ale s ohledem na zjištěné skutečnosti musím konstatovat, že poplatek byl ze strany dodavatele vystaven oprávněně.

S pozdravem Monika Schneiderová


Ivo Kubíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.7.2015 16:09, před 6 lety

Dobrý den
S vyjádřením společnosti nemohu v žádném případě souhlasit.
Dle mého názoru, pokud byla smlouva podepsána dne 1.7. tak rok resp. 2 roky platnosti smlouvy uplynou právě dne 30.6. alespoň to tak funguje u všech normálních ostatních dodavatelů všech služeb ať již se jedná o pojistné smlouvy nebo smlouvy na dodávky jiných služeb.
V případě Bohemia Energy si totiž dovedu zcela jednoduše představit to, že pokud bychom smlouvy chtěli ukončit až k datu 1.7., tak by nám deaktivační poplatek chtěla rovněž naúčtovat a to pro změnu z důvodu, že jsme smlouvu ukončili o den později než bylo nutné.
Tyto praktiky doprovází komunikaci s BE po celou dobu trvání smluvního vztahu a byly hlavní příčinou proč jsme se rozhodli změnit dodavatele!
Podle mne dne 1.7. by začínal běžet již další rok smlouvy. V jednom roce přece nemůže existovat 2x stejné datum.
Stejnou argumentaci mi i po překontrolování smluv, výpovědí a zejména akceptace výpovědi ze strany BE potvrdil i nezávislý specialista na trh s energiemi.
Zde jeho vyjádření: "částka 6050 Kč je poplatek za předčasné ukončení smlouvy. V případech, kdy společnost Bohemia Energy ukončuje smlouvu předčasně, uvádí tuto skutečnost v akceptaci výpovědi, kde se poté přímo mluví o smluvní pokutě. Jelikož Vám však Bohemia Energy zaslala akceptaci, kde potvrdila ukončení smlouvy k datu výročí smluvního úvazku a o sankci tam není ani slovo, nemají nárok po Vás požadovat pokutu."
Pokud BE nevyhoví naší reklamaci kterou jsme jí zaslali doporučuje nám obrátit se na ERU což také uděláme v případě nevyřešení.
Ještě uvádím, že společnos BE nás ještě v průběhu výpovědní lhůty několikrát kontaktovala pro nabídku ještě výhodnějších cenových podmínek proto abychom u nich zůstali, ale nikdy nepadlo ani slovo o tom, že by mohl hrozit nějaký sankční polatek! Což by v případě jeho oprávněného účtování mělo být samozřejmostí.
Ing. Ivo Kubíček

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2015 08:53, před 6 lety

Podle § 605 občanského zákoníku připadá konec doby určené podle let na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá. Dále dle § 556 se výklad právního jednání, kterým byla smlouva ukončena vyloží podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Při výkladu projevu vůle se dále přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

V případě, že zákazník směřuje ukončení smluvního vztahu k datu výročí smluvního úvazku v rozsahu dodávky elektřiny, připadá takové datum na den, kdy uplyne doba, na kterou byl závazek uzavřen (akceptací dodavatel potvrzuje ukončení úvazku k tomuto datu). Závazek zaniká k tomuto dni.

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. ve svých všeobecných obchodních podmínkách ze dne 5. 12. 2013 účinných od 1. 1. 2014 v čl. H odst. 8 zakazuje zákazníkovi po dobu účinnosti smlouvy sjednat další smluvní vztah s jiným dodavatelem elektřiny. Při porušení této povinnosti si společnost vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení povinností podle čl. K odst. 1 písm. c všeobecných obchodních podmínek a pokud toto právo společnost využije, tak dle čl. K odst. 9 všeobecných obchodních podmínek je zákazníkovi účtován smluvní poplatek.

Společnost si nemůže nárokovat smluvní pokutu, která byla sjednána v obchodních podmínkách (dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013), může ale po zákazníkovi požadovat zaplacení poplatku, který slouží pro náhradu nákladů, které společnosti vznikly kvůli porušení smlouvy ze strany zákazníka. Nicméně výše poplatku by měla být přiměřená vzhledem k účelně vynaloženým nákladům. K nepřiměřeným ujednáním mezi podnikatelem a spotřebitelem se dle § 1815 občanského zákoníku, s přihlédnutím k výše zmíněnému nálezu Ústavního soudu, nepřihlíží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2015 11:37, před 5 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření:

Situace se smluvní pokutou a reklamací na ni se posunula do stádia, že jsme se od společnosti BE nedočkali písemného vyjádření k námi zaslané písemné reklamaci které jsme stále očekávali, ale vyjádření nám bylo zasláno pouze elektronicky a bohužel email skončil ve spamu a byl objeven až po několika týdnech a mezi tím byl náš "dluh" již předán inkasní společnosti která nás kontaktovala k řešení situace.
Zde přikládám vyjádření BE k naší reklamaci:
"
dovolte mi reagovat na Váš požadavek ve věci vystavení smluvní pokuty ze dne 13.7.2015.
Rámcová smlouva č. CH108167 byla podepsána dne 1.7.2013, doba platnosti smlouvy dle doby sjednání tedy uplynula až dnem 1.7.2015. Změnu dodavatele bylo tedy možné uskutečnit k datu 2.7.2015.
Vámi doručený požadavek na ukončení smluvního vztahu směřoval k datu výročí smlouvy, tj. k datu 1.7.2015, tomuto požadavku bylo ze strany dodavatele vyhověno. Nicméně reálně ukončení smluvního vztahu proběhlo již k datu 30.6.2015 a změna dodavatele k datu 1.7.2015.
Dle výše uvedeného datum výročí smlouvy nekorespondovalo se skutečným datem ukončení smluvního vztahu a odběrné místo č. 859182400203508346 bylo skutečně předčasně ukončeno.
V případě dodržení řádného termínu ukončení smlouvy, by ke krokům Vámi uvedeným, společnost BE za žádnou cenu nepřistoupila.

Je mi velice líto, ale s ohledem na zjištěné skutečnosti musím konstatovat, že poplatek byl ze strany dodavatele vystaven oprávněně.
"

Změnu dodavatele jsme řešili přes zprostředkovatele, který měl k dispozici veškeré potřebné dokumenty.
Z pohledu mne jako zákazníka proběhla tdy výpověď v řádném termínu a problém nastal v termínech převodů mězi dodavateli (starým a novým) ovšem o těchto termínech jsem já jako zákazník v podstatě nevěděl a vše jsme řešili dle požadavků nového dodavatele a o hrozící pokutě jsme tudíž neměli ani tušení.
Zprostředkovatel podotýká v reakci na vyjádření BE v stížnosti #7214 -
"Má-li zástupce společnosti Bohemia Energy na mysli požádání o Vaše odběrné místo u OTE, i zde má společnost Bohemia Energy možnost podat odpor proti žádosti podané k nesprávnému datu.

Pokud společnost Bohemia Energy neuvádí konkrétní datum ukončení v akceptaci výpovědi, nepodala odpor proti výpovědi, ani proti požadavku na OTE, nemá nárok po Vás požadovat smluvní pokutu."

Předem děkuji za vaši odpověď, protože i když může být na argumentaci BE neco pravdy i tak mi příjde nehorázné účtovat takovouto pokutu vzhledem k tomu, že bylo zcela zřejmé vyzhledem k okolnostem podané výpovědi, že já jako zákazník chci ukončit smlouvu v řádném termínu bez rizika smluvní pokuty.
Každá slušná společnost by v takovém případě zákazníka buď upozornila, že se z důvodu drobné nesrovnalosti v termínech vystavuje riziku nějaké pokuty a nebo by výpověď bez smluvní pokuty akceptovala i s touto drobnou v podstatě jen administrativní chybou bez požadavku na pokutu.
Děkuji
Ing. Ivo Kubíček

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2015 09:30, před 5 lety

Dobrý den, pane Kubíčku,

na úhradě a oprávněnosti vystaveného smluvního poplatku i nadále naše společnost trvá a to na základě již dříve uvedených důvodu. Nový dodavatel, resp. i zprostředkovatel měl k dispozici informace o termínu ukončení smlouvy a i přesto požal žádost k chybnému termínu.

Vzhledem k předčasnému ukončení smluvního vztahu trváme i nadále na úhradě smluvního poplatku.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Monika Schneiderová
BEE

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2015 08:22, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Ivo Kubíček

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.10.2015 21:39, před 5 lety

Dobrý den
Smluvní pokutu jsme museli BE uhradit.
Sprostředkovatel přes kterého jsme řešili změnu dodavatele nám ale vyšel vstříc a pokutu nám zpětně proplatil.
Tímto bych rád poděkoval společnosti "tarifomat.cz" která nám změnu dodavatele řešila a ochotně vyřešila i vzniklý problém.
Naopak spolupráci se polečností Bohemia Energy bych nikomu nedoporučoval ani za cenu výhodnější ceny, protože komunikace s touto společností je velmi špatná a rozhodně nemají žádnou ochotu vyřešit cokoli ve prospěch zákazníka.