Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#7283Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 24 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
20.07.2015, před 5 lety

Eliška Němcová

Znění stížnosti

Dobrý den, reaguji na stížnost p. Houskové. Do dnešního dne jsem doufala, že se někdo ze společnosti ozve, nebo zboží dorazí. Dne 9.7.2015 jsem si na internetových stránkách www.vyprodej-zbozi.cz objednala zboží za 1779 Kč, objednávka byla ještě toho dne přijata a také uhrazena. Do dnešního dne (20.7.2015) mě nikdo nekontaktoval, že by přijal platbu, nebo že by zboží bylo odesílano (platila jsem převodem na stejnou banku, peníze tam byly nejpozději do druhého dne). Po přečtení stížnosti p. Houskové jsem pojala důvodné podezření, že se jedná o podvodné jednání. Telefonní číslo, které je uvedeno na stránkách je nepřetržitě nedostupné (704403239). Jako kontaktní osoba je na stránkách uvedena p. Radové, ale majitelkou účtu na které peníze odešly je p. Giňová.
Děkuji za pomoc


Produkt

Nutri bullet mixér


Požadované řešení

Žádám o vrácení částky 1779 Kč na účet. Pokud se tak nestane, půjdu informovat o podvodném jednání polici ČR, nejsem asi jediná, která byla takhle podvedena, protože ceny na těchto internetových stránkách jsou opravdu velmi lákavé... DĚKUJI! S pozdravem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.7.2015 16:42, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena. Spotřebitelka zaplatila kupní cenu objednaného zboží. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud podnikatelka jednala s úmyslem nedodat zboží a je-li tímto způsobem poškozených více osob (způsobená škoda se sčítá), může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. V případě, že by bylo se subjektem zahájeno trestní řízení, bylo by možné požadovat náhradu škody v jeho rámci. Je tedy vhodné informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Bude-li trestní oznámení z nějakého důvodu odloženo, může se spotřebitelka domáhat zaplacení finanční částky za nedodané zboží soudní cestou, a to prostřednictvím návrhu na vydání platebního rozkazu, poté co spotřebitelka odstoupila od kupní smlouvy pro nedodání zboží.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.11.2015 16:50, před 4 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován. Bohužel doposud neprojevil zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.

Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v soudním řízení, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.
Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.

V případě potřeby další konzultace se neváhejte obrátit na naší spotřebitelskou poradnu na telefonním čísle 299 149 009.