Společnost


ZOOVEGA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#7330Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.07.2015, před 8 lety

Petr Škvára

Znění stížnosti

Dne 13.6.2015 jsme v prodejně SUPERZOO v Benešově, Červené vršky,
kterou obhospodařuje firma ZOOVEGA, zakoupili klec BOX RODY HAMSTER spolu s příslušenstvím a s křečkem zlatým. Asi po třech týdnech křeček prohrabal, prokousal do umělohmotné postranice otvor o velikosti 6x1 cm. Proto jsme klec dali k reklamaci. Reklamace byla 22.7.2015 zamítnuta s oddůvodněním, že klec byla mechanicky poškozena hlodavcem,(překvapivě !) pravděvodobně z důsledku nedostatku předmětů pro okusování. Po telefonickém upozornění majitele firmy, že vše jsme zakoupili od jeho prodavaček, v jeho firmě a jeho křeček to způsobil jsme dostali odpověď, že nehodlá klec vzít zpět a peníze vrátit.


Produkt

BOX RODY HAMSTER 55*39*26 modrý


Požadované řešení

Budu se řídit paragrafen

§ 2161
Jakost při převzetí
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


Požaduji vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2015 14:41, před 8 lety

Spotřebitelem uplatněnou reklamaci může prodávající zamítnout pouze ze zákonných důvodů. Takovým důvodem vylučující odpovědnost prodejce za vady prodaného zboží je podle § 2170 občanského zákoníku okolnost, že kupující vadu výrobku sám způsobil.

Pokud spotřebitel zakoupil box s ujištěním, že slouží k chovu tohoto druhu zvířete bez dalších omezujících informací, a následně se ukázalo, že tomu tak není, má věc od počátku vadu (není vhodná k deklarovanému účelu), a tato vada se zřejmě nedá odstranit opravou, ani v tomto konkrétním případě výměnou za novou věc z níže uvedeného důvodu, pak může spotřebitel odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění jakosti zboží při převzetí.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pro nesplnění jakosti při převzetí až poté, kdy žádal dodání nové totožné věci, ale nebylo to možné například proto, že dodáním totožné věci se nic nevyřeší. Kupující je povinen v souvislosti s odstoupením od smlouvy vrátit prodejci zakoupené zboží včetně příslušenství a prodejce je povinen vrátit zaplacenou kupní cenu za prodané zboží.

Ustanovení § 2161 odst. 1 občanského zákoníku jasně a výslovně stanoví, že prodaná věc nesplňuje jakost při převzetí a má vady, za které je odpovědný prodejce, pokud podle písm. a), b) zákona nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, rovněž pokud se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Odpovědnost prodejce za vady zboží se rovněž podle § 2167 písm. b) nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Zda-li se jedná o obvyklé opotřebení, nebo zda-li se jedná o vadu, je otázka faktická, nikoliv právní. Na druhou stranu ale prodávající odpovídá za to, že věc má užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, popřípadě jakost a vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Je zřejmé, že očekávanou vlastností tohoto výrobku je i to, že vydrží déle než 3 měsíce funkční a bez závad. Zákonnou záruku za jakost výrobku a skutečnou životnost výrobku nelze zaměňovat. Avšak pokud by měl uvedený box takto krátkou životnost, měl by to prodejce jasně deklarovat při prodeji zboží a jeho nabídce, pokud se tak nestalo, nemůže se dovolávat této zákonné výluky z odpovědnosti za vady.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2015 20:54, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.