Společnost


Urban Store, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#7463Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.08.2015, před 7 lety

Zuzana Heraltová

Znění stížnosti

Reklamace zamítnuta. Značkové boty Converse zcela nevyhovují kvalitě v poměru k ceně. Po roce díra v látce, která nemůže být nikdy způsobena obyčejným chozením ve městě při slunečném počasí. Prasklé zpevnění pro patu: jedná se o důležitý prvek který fixuje nohu, rovněž za výše uvedených podmínek nemůže být takto zničen. Rozpárané stehy už netřeba zmiňovat. Reklamace proběhla standardně, boty poslány k prodejci přes Českou poštu. Následně v emailu pouze oznámeno, že byla reklamace zamítnuta a zboží odesláno zpět. Ze strany prodejce neproběhla žádná snaha o vyřešení problému.


Produkt

Obuv Converse Chuck Taylor AS Multi Pan


Požadované řešení

Požaduji výměnu zboží za nové.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2015 08:37, před 7 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, věc byla vadná již při převzetí. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení a na mechanické poškození. Pokud se vada projeví později a mezi stranami existuje spor o to, zda se jedná o vadu nebo nikoli, může se spotřebitel obrátit na soudního znalce z oboru, který se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
8.9.2015 11:00, před 7 lety

Vážená paní Heraltová,

předně bychom chtěli vyjádřit politování nad vzniklou situací. Spokojenost našich zákazníků je pro nás hlavní prioritou, tudíž Vaši stížnost nebereme na lehkou váhu a Vaší reklamací jsme se proto opětovně zevrubně zabývali. V souladu s ust. § 2161 občanského zákoníku platí, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. Takovými vadami se rozumí zejména vady výrobní či skrytá poškození, která se později na věci projeví. I přes to, že po uplynutí lhůty šesti měsíců je na kupujícím, aby prokázal, že věc byla vadná již při převzetí, snažíme se ke každé reklamaci přistupovat co nejvstřícněji a případné vady uznáváme z vlastní vůle i po uplynutí této lhůty, aniž bychom po kupujícím vyžadovali jakékoli „dokazování“, jak předvídá občanský zákoník. S ohledem na množství prodaného zboží řešíme v praxi pouze zanedbatelné minimum reklamací a valné většině reklamací s ohledem na spokojenost zákazníků a oprávněnost nároku vyhovujeme. U obuvi se případné vady zpravidla objeví velmi brzo po jejím použití, a proto je většina reklamací vyřizována v šestiměsíční zákonem stanovené lhůtě, v rámci které zákona předpokládá, že se jedná o vadu, není-li prokázán opak. Ve Vašem případě jste reklamovala obuv po roce užívání, což už je značná doba od zakoupení obuvi a v takových případech je zejména při nevhodné údržbě obuvi a jejím použití či nadměrném opotřebení či dokonce poškození velká pravděpodobnost, že se nejedná o vadu výrobku, která zde existovala v okamžiku převzetí zboží, ale o okolnost, na které se v souladu s § 2167 občanského zákoníku odpovědnost za vady nevztahuje (např. opotřebení věci). V takovém případě nelze klást za vinu prodejci, že intenzivně a případně i nesprávně používaná a udržovaná obuv nevydrží jakékoli zacházení, ale je nutné, aby spotřebitel akceptoval možnosti a způsob použití zboží a fyzikální zákonitosti, které nelze změnit (nic není nezničitelné). Pro intenzivní používání je samozřejmě vhodné volit typ pracovní obuvi, která je určena pro vyšší zatížení a je u ní tedy i předpoklad delší životnosti.

Ke každé obuvi zakoupené v naší prodejně přikládáme návod k údržbě, který je rovněž ke stažení na našich webových stránkách. V něm mimo jiné uvádíme, že obuv by měla být pravidelně střídána, užívána ve vhodném prostředí a vhodným způsobem nazouvána. V případě Vámi reklamovaného zboží jsme dospěli k závěru, že jejich současný stav nezapříčinila výrobní vada, ale jejich opotřebení je způsobené nadměrným či nevhodným užíváním, popřípadě nedostatečnou údržbou, která je pro zachování vlastností a vzhledu obuvi klíčová. I přes veškerou snahu o spravedlivé a zákonné řešení jsme tak opětovně museli dospět k závěru, že bohužel nedošlo k naplnění podmínek reklamace a reklamace musela být zamítnuta.

Přeji Vám hezký den.
David Štěpánek
UrbanStore.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2015 09:11, před 7 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.10.2015 12:12, před 7 lety


Zuzana Heraltová

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Ovšem nemohu souhlasit s Vaším tvrzením, že byla obuv nadměrně užívána. Tento typ obuvy je určen výhradně k používání ve městech a tento požadavek byl z mé strany naplněn. Reklamace proběhla standardně. Zdůrazňujete, že bylo zboží reklamováno až po roce. Kupující má nárok uplatnění reklamace do dvou let od koupy, tudíž z Vašeho tvrzení vyplívá, že veškeré zboží, které je reklamováno po uplynutí 6 měsíců automaticky zamítáte převzít za zodpovědnost. Některé vady se mohou projevit i později, také z tohoto důvodu, je zákonná záruční doba dvě léta. Ještě bych měla připomínku k opětovnému přezkoumání obuvy, jak tvrdíte. Nevím jestli znalec vycházel jen ze svých vlastních poznámek, které si zaznamenal v průběhu zamítnutí reklamace a nebo jednoduše z ničeho, protože reklamovaná obuv již v době projednávání závad nebyla přítomna ve Vaší firmě. Z tohoto důvodu se opětovné projednávání reklamace dá považovat za irelevantní.

Přeji Hezký den
Bc. Zuzana Heraltová

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2015 13:16, před 7 lety

Jak již bylo zmíněno v předchozím vyjádření dTestu, pokud spotřebitelka se závěry reklamačního řízení nesouhlasí, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka v případě úspěchu právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného).

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2016 17:30, před 7 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.3.2016 19:24, před 7 lety


Zuzana Heraltová

Hodnocení:

Komentář: Nedoporučuji tuto společnost.