Společnost


BLUE OCEAN Management s.r.o.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

90%
10%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#7532Neuznané odstoupení od smlouvy na dárek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.08.2015, před 4 lety

Vlasta Burdová

Znění stížnosti

Při podomním prodeji byla v Říčanech s mou tchýní uzavřena smlouva o dodávkách s LAMA Energy, od které odstoupila jak ústně, tak písemně (v minulých dnech, v řádném termínu pro odstoupení). Ke smlouvě byla darem přidána sada žárovek, ke které byla ale podepsána kupní smlouva. Obě smlouvy byly podepsány v březnu. V červenci přišla faktura na 3600,- za žárovky, které jsme odstoupením od smlouvy s dodavatelem nedostali darem, ale musíme je zaplatit. Obrátili jsme se na poradnu dtestu a na základě její rady jsme poslali doporučeně 10.8. odstoupení od smlouvy na obě společnosti a do společnosti Blue Ocean také žárovky. V odstoupení jsme uvedli paragrafy, které nám dávají právo odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě za uvedených podmínek. Dnes 18.8. volali z Blue Ocean, že neuznávají odstoupení od smlouvy a pošlou upomínku na zaplacení faktury. Protože se chceme pokusit o mimosoudní řešení zkoušíme tuto cestu.


Produkt

sada 6 žárovek Philips


Požadované řešení

Protože jsme od smlouvy odstoupili podle zákona, požadujeme uznání odstoupení a ukončení vymáhání peněz za žárovky, které již nevlastníme, protože jsme je zaslali zpět.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2015 15:34, před 4 lety

Podle § 1829 občanského zákoníku lze při podomním prodeji od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Neinformuje-li dodavatel písemně o této možnosti, prodlouží se lhůta o jeden rok. Nárok na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, vyplývá tedy ze zákona. S realizací tohoto práva nelze spojit dle § 1818 občanského zákoníku žádný postih. Protože ukončení smlouvy s původním dodavatelem trvá zpravidla několik měsíců (po uplynutí výpovědní doby), umožňuje novelizovaný energetický zákon spotřebitelům odstoupit od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené při podomním prodeji, a to bez nutnosti uvádět důvod a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky energií. Další výhodou je, že pro dodržení lhůty k uplatnění práva odstoupit od smlouvy je dostačující, aby bylo písemné odstoupení odesláno poslední den této lhůty.

Ze samotného obsahu smlouvy je zřejmé, že kupní smlouva je závislá na smlouvě o sdružených službách. Občanský zákoník stanoví, že v případě, kdy dojde k zániku závazku některé ze závislých smluv bez uspokojení věřitele (v tomto případě realizovaným právem na odstoupení), dojde ke zrušení ostatních závislých smluv s obdobnými právními účinky. Z toho lze dovodit, že odstoupením od smlouvy o sdružených službách, dochází k zániku kupní smlouvy, jejíž výhodnější podmínky jsou vázány na platnou smlouvu o dodávkách. Spotřebitel by měl v takovém případě vrátit žárovky a společnost by měla vrátit zaplacené finanční prostředky. Jednalo-li se o kupní smlouvu, od které spotřebitel odstoupil, spotřebitel odpovídá podnikateli dle § 1833 občanského zákoníku pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Pokud by společnost deklarovala, že uzavřené smlouvy jsou na sobě nezávislé, nebylo by možné s odstoupením od smlouvy o sdružených službách spojovat změnu podmínek druhé smlouvy. Takové jednání v podstatě naplňuje definiční znaky postihu za odstoupení od smlouvy a jako k nepřiměřenému ujednání by se k němu nepřihlíželo. V případě zrušení změny dodavatele tak spotřebiteli vzniká povinnost žárovky vrátit, ovšem společnost není oprávněna požadovat žádnou úhradu nebo sankci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2015 17:13, před 3 lety

Od společnosti jsme obdrželi k případu vyjádření, které následně v parafrázované podobě zveřejňujeme.

Společnost BLUE OCEAN Management s.r.o. (dále jen „BO“) nesouhlasí s názorem dTestu, že se jedná o závislé smlouvy, neboť obě smlouvy byly uzavřeny s rozdílnými subjekty. Kupní smlouva byla uzavřena s BO a smlouva o dodávkách energie s LAMA energy a.s. (dále jen „LE“). Dalším argumentem, proč by se nemělo jednat o závislé smlouvy, je ten, že uzavřít kteroukoli z těchto smluv je možné i samostatně, aniž by byla platnost druhé smlouvy na této smlouvě závislá. Znamená to tedy, že obě smlouvy mohou vzniknout i bez uzavření té druhé.

Spolčenost dále uvádí, že vzájemná vazba obou smluv spočívá pouze v oblasti ceny žárovek. Uzavření smlouvy s LE a její následná účinnost je odkládací podmínkou, jež v případě naplnění znamená, že spotřebitel za žárovky zaplatí cenu nižší, a jež zároveň znamená, že v případě jejího nenaplnění zaplatí spotřebitel cenu v plné výši. Cena je přitom ve smlouvě s BO stanovena naprosto korektně, jednoduše a srozumitelně, stejně jako ona odkládací podmínka.

BO, jakožto subjekt odlišný od LE, poskytuje spotřebiteli možnost získat určitý bonus v případě, že spotřebitel bude klientem LE, a pokud jím nebude, tak tento bonus spotřebiteli nenáleží, a patřičná ustanovení smlouvy o ceně se na něj nevztahují.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2015 17:15, před 3 lety

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů definuje v čl. 2 odst. 15 závislou smlouvu (ve směrnici pojmenována jako doplňková) jako smlouvu, na základě níž získává spotřebitel zboží nebo služby, které souvisejí se smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkem.

Není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením změny dodavatele se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy. Na svém právním názoru tedy stále trváme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2015 10:35, před 3 lety

Společnost BLUE OCEAN Management s.r.o. nám zaslala vyjádření svého právního zástupce, které následně zveřeňujeme:

S právním názorem dTestu, dle něhož není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, nelze souhlasit, jelikož tento výklad Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů („Směrnice“) není správný. V souvislosti s tím lze odkázat na Pokyny Generálního ředitelství pro spravedlnost, v němž je problematika závislých (doplňkových) smluv rovněž vyložena. Pro to, aby mohly být smlouvy považovány za smlouvy závislé, resp. smlouva mezi klientem a společností BLUE OCEAN Management s.r.o. (dále jen „BO“) za terminologií Směrnice smlouvu doplňkovou, by musely být splněny podmínky uvedené v poslední větě článku II. odst. 15 Směrnice „…toto zboží nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou třetí stranou a obchodníkem.“ Vztažením citovaného ustanovení znění Směrnice na tento případ by žárovky musely být poskytovány buď ze strany společnosti LAMA energy a.s. (dále jen „LE“) nebo ze strany BO a to současně na základě ujednání mezi BO (třetí stranou) a LE (obchodníkem). Z uvedeného je zřejmé, že k naplnění Směrnicí zakotvené definice závislé, resp. doplňkové, smlouvy v tomto případě zcela jednoznačně nedochází, stejně tak nejsou naplněny podmínky pro vztah závislosti smluv dle ust. § 1727 NOZ, a proto jde výklad dTestu zcela nad rámec Směrnice i zákona. Vzhledem ke shora uvedenému je tedy nutno setrvat na dosavadním právním hodnocení věci, tedy že smlouva uzavřená mezi BLUE OCEAN Management s.r.o. a klientem a smlouva uzavřená mezi LAMA energy a.s. a klientem nejsou smlouvami závislými ve smyslu občanského zákoníku, resp. není dána existence smlouvy doplňkové ve smyslu Směrnice, jelikož definičním vymezením těchto smluv v citovaných právních normách v tomto konkrétním.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2015 12:41, před 3 lety

Jak již bylo výše uvedeno, závislost smluv spatřujeme v podmíněnosti stanovení ceny zboží na trvání smlouvy s třetí stranou. Mimo to byly smlouvy sjednány ve stejný okamžik a zprostředkování obou smluv zajistil obchodní zástupce jedné společnosti. Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu a má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Právní názor dTestu zveřejněný v přechozích vyjádřeních u této stížnosti zůstává tedy nezměněn.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2015 12:45, před 3 lety

Prosíme spotřebitelku o doplnění informací o současném stavu stížnosti, případně o její uzavření.


Vlasta Burdová

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.11.2015 22:43, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Do dnešního dne další vyjádření společnosti ani avizovaná upomínka na naši adresu nepřišla. Stejně tak žárovky, které nám chtěli zaslat zpět. Předpokládáme tedy, že bylo odstoupení od smlouvy akceptováno a nepříjemná záležitost je tím vyřízena. Děkujeme zde přítomným z dTestu za pomoc.