Společnost


UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

64%
36%
Toto skore je založeno na 34 stížnostech.

#7544Ukončení smlouvy z důvodu úmrtí

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

21 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.08.2015, před 3 lety

Patrik Raška

Znění stížnosti

Moje babička byla klientkou UPC, zemřela dne 1. 9. 2014. Pozůstalostní řízení proběhlo a nabylo právní moci 7. 7. 2015, výsledkem bylo, že jsem nabyl pozůstalosti. Součástí pozůstalosti nebyla pohledávka společnosti UPC, o této pohledávce jsem se dozvěděl, když jsem našel ve schránce výzvu k okamžité úhradě dluhu adresované babičce. Kontaktoval jsem proto společnost s žádostí o informace z čeho je dlužná částka složena a také o stornování dluhu k datu úmrtí. Žádosti nebylo vyhověno s tím, že veškerá práva a povinnosti přechází na dědice, a společnost trvá na úhradě vyčísleného dluhu. Pouze jsem byl informován, že společnost ukončila smlouvu v únoru 2015 z důvodu nehrazení plateb. Rovněž jsem nebyl informován, zda DVRBOX byl pronajímán, či zakoupen.


Produkt

DIGITAL KOMFORT


Požadované řešení

Ukončení služby ke dni úmrtí babičky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2015 08:43, před 3 lety

Český telekomunikační úřad vyslovil závěr, že účastnický smluvní vztah mezi telefonním operátorem a účastníkem zaniká smrtí účastníka, bez ohledu na to, zda je to jakkoli upraveno v podmínkách smlouvy. Český telekomunikační úřad při tomto konstatování vychází z názoru, že práva a povinnosti účastníka vyplývající z takového smluvního vztahu jsou osobní povahy a vztahují se pouze k osobě účastníka.

Je tedy otázkou, zda vztah s poskytovatelem služby označené jako "Digital Komfort" je obdobné povahy, tedy zda je plnění omezeno na osobu příjemce služby. Vzhledem k faktu, že spory vztahující se k zákonu o elektronických komunikací spadají do kompetence Českého telekomunikačního úřadu, může spotřebitel požádat o vyjádření v této konkrétní věci i tento úřad, pokud se subjekty nedohodnou.

Smlouva se společností UPC Česká republika, s.r.o. by měla zaniknout v případě aplikace výše uvedeného rozhodnutí ČTÚ dnem úmrtí klienta, po dodáni úmrtního listu dědicem.
Případný nedoplatek je třeba zaplatit a poté případně požádat o vráceni přeplatku ode dne úmrtí, pokud vznikl.

Přijímací zařízení DVR Box společnost podle konkrétní nabídky buď pronajme, zdarma vypůjčí nebo prodá. Záleží tedy na konkrétní smlouvě, která byla uzavřena s účastníkem smlouvy. Společnost je povinna tento údaj spotřebiteli (dědici)sdělit.

Reakce společnosti

Publikováno
27.8.2015 10:35, před 3 lety

Rádi bychom uvedli několik doplňujících informací. Do února 2015 jsme služby poskytovali bez omezení, v té době a ani poté jsme bohužel neměli žádnou informaci o úmrtí klientky (1.9.2015). Protože na účtu klientky vznikl nedoplatek, byli jsme nuceni ukončit smlouvu. První informaci, že klientka zemřela, jsme dostali až 10. 8. 2015. V ten den nás kontaktovala jedna z pozůstalých. Následující den jsme obdrželi i usnesení soudu včetně výsledku dědického řízení, na jehož základě veškerá práva a povinnosti přechází na dědice. Na základě dostupných informací jsme nemohli posoudit, zda klientka žila v bytě sama, nebo jestli služby byly nadále využívány někým z domácnosti.
Pan Raška 25. 8. 2015 po dohodě se zákaznickým centrem poskytl čestné prohlášení o tom, že klientka v bytě žila sama a tudíž služby po jejím úmrtí nikdo nevyužíval.
Na základě těchto informací jsme provedli odúčtování všech poplatků až k datu úmrtí klientky. S pozůstalým p. Raškou jsme nyní domluveni na vrácení přeplatku, který na smlouvě vznikl.

Společnost UPC se ke všem případům úmrtí účastníků snaží přistupovat co nejcitlivěji s respektem k pozůstalým, a proto řeší případy úmrtí svých klientů individuálně a ve většině případů ukončuje tyto smlouvy dohodou s dědicem účastníka. Společnost UPC zastává názor, že v případě úmrtí účastníka vstupují do práv a povinností ze smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací jeho dědicové. Tento názor je založen na tom, že služby, které společnost UPC poskytuje svým klientům, nejsou službami osobní povahy (jako je například mobilní telefon). Naše služby mimo účastníka mohou užívat i osoby, které s ním bydlí v domácnosti, v souladu s ustanovením 4.5.1. Všeobecných podmínek. Společnost UPC si je vědoma závěru, který vyslovil Úřad ohledně skončení smluvního vztahu mezi mobilním operátorem a účastníkem úmrtím účastníka. Protože však naše společnost není mobilním operátorem, ale poskytovatelem fixních služeb elektronických komunikací, které užívají všichni členové domácnosti, jsme toho názoru, že by se na naši společnost závěr Úřadu neměl vztahovat.


Patrik Raška

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.9.2015 14:40, před 3 lety

Hodnocení: