Společnost


WEBGOLF s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#7612Postup při reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 2 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.08.2015, před 7 lety

Michal Kulhánek

Znění stížnosti

Dne 28.3.2015 jsem na prodejně na adrese Františka Diviše 1513,104 00 Praha 10 zakoupil elektrický golfový vozík GoKart Automatic.

1. Ihned po prvním užití se u vozíku projevila vada pohonného ústrojí, kterou jsem reklamoval 25.4.2015 s tím, že reklamace byla zamítnuta dne 15.5.2015, neboť prodejce jí sám neodhalil a dále jí nenechal prověřit dodavatelem,př.výrobcem.
2. Druhá identická závada se projevila ihned při následném použití, takže byla uplatněna opakovaná reklamace dne 21.5.2015, která byla uznána a 19.6.2015 byla závada odstraněna
3. 29.7.2015 byla reklamována závada opět na ose vozíku-došlo ke zlomení části upevnění pravého kolečka. Vzhledem k tomu, že vozík je určen pro pohyb na golfových hřištích, lze předpokládat pohyb ve ztíženém terénu a nelze argumentovat, že se nejedná o výrobní vadu, ale jedná se přinejmenším o vadu materiálovou, za kterou je výrobce, v tomto případě ale prodejce odpovědný. Dnes jsem obdržel vyrozumění, že reklamace uznána nebyla, vada nebyla odstraněna a že pokud budu požadovat odstranění vady, mohu tak nechat učinit na vlastní náklady!

Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovanou závadu na stejném segmentu vozíku a s odvoláním na ustanovení § 2161 NOZ,odst.2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí“, chci odstoupit od smlouvy,nebo jsem ochoten akceptovat výměnu vadného vozíku za jiný.
Tyto skutečnosti jsem prodejci dnes sděli e-mailem, ale prodejce řešení odmítl s tím, že jsem patrně závady způsobil já sám nevhodným zacházením.


Produkt

elektrický automatický golfový vozík GoKart Automatic oranžový vč.baterie,cena 12 490,-Kč


Požadované řešení

1. výměna vozíku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2015 15:12, před 7 lety

Je-li mechanické poškození výrobku důsledkem použití nekvalitního materiálu či konstrukční vady výrobku, který tak nemůže být používán ke svému běžnému účelu, není tímto dostatečně naplněna podmínka způsobení vady samotným spotřebitelem. Reklamaci nelze zamítnout pouze na základě obecného konstatování, že se na zboží vyskytuje mechanické poškození způsobené spotřebitelem, nýbrž na základě konkrétního odborného posouzení reklamované vady prodejcem.

Pokud prodejce reklamovanou vadu náležitě odborně posoudil a vydal spotřebiteli písemné potvrzení o zamítnutí reklamace s řádným odůvodněním zamítavého stanoviska v souladu s § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, tím způsobem, aby bylo uvedené rozhodnutí prodejce přezkoumatelné soudním znalcem z oboru, pro takový případ spotřebiteli doporučujeme nechat zaznamenat svůj nesouhlas se způsobem vyřízení reklamace na reklamační protokol, výrobek si z uzavřeného reklamačního řízení převzít a neprodleně přistoupit k objednání znaleckého posudku, na základě kterého lze vyřízení reklamace účinně rozporovat. Reklamované vady věci doporučujeme se znalcem nejprve zkonzultovat a poté předat zboží k posouzení a vyhotovení znaleckého posudku. Seznam znalců je k dohledání na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci, kde si spotřebitel může vybrat dle oboru a kraje. Se znalcem je vhodné se předem domluvit na ceně znaleckého posudku a době jeho vyhotovení.

Vyjde-li podaný znalecký posudek ve prospěch spotřebitele, bude spolehlivě nezávislou odbornou osobou, znalcem, prokázáno, že reklamace byla důvodná. V takovém případě je značným způsobem posílena důkazní pozice spotřebitele, který se může znovu obrátit na prodávajícího (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat k úhradě po prodejci jako účelně vynaložený náklad spojený s oprávněnou reklamací, rovněž však i další související výdaje s uplatněnou reklamací (jízdné, poštovné).

Občanský zákoník stanoví v § 2169 odst. 2, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo dle své volby na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

V případě této konkrétní stížnosti byla však reklamce 2x zamítnuta prodejcem jako neoprávněná a jednou uznána jako oprávněná s odstraněním závady, proto v daném případě nelze aplikovat výše uvedené ustanovení § 2169 odst. 2 občanského zákoníku.

Co se týče argumentace ustanovením § 2161 odst. 2 občanského zákoníku platí následující: Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Jedná se tedy o vyvratitelnou právní domněnku, která má usnadnit postavení spotřebitele a jeho důkazní pozici pro případ sporu. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně náležitě odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace.

Reakce společnosti

Publikováno
31.8.2015 12:11, před 7 lety

Vážený pane Kulhánku,

velice nás mrzí, že máte problémy s u nás zakoupeným výrobkem. Prošla jsem si podrobně Váš podnět uvedený výše.

Z dostupných informací, které jste uvedl, jsem našla reklamaci č. 15RZ00008, která byla zamítnuta neboť se závada neprojevila.

Následně reklamaci č. 15RZ00023, která nebyla uznána, avšak v rámci kvality našich služeb byla oprava na naše náklady. Reklamace nebyla uznána z důvodu, že se nejedná o výrobní vadu, ale o vadu způsobenou mechanickým poškozením hnacího ústrojí s odůvodněním:

Vada se projevila až po 30 dnech, zmíněná závada (zlomení osy o průměru 1,5cm u pravého zadního kola) na hnacím ústrojí by byla ihned viditelná při zkoušení vozíku během osobního prodeje (pokud by se jednalo o výrobní vadu již od počátku). Ze všech prodaných kusů těchto vozíků se nám žádný nevrátil ze stejnou výrobní vadou, nejedná se tak o vadu, která by byla u těchto typů vozíků pravidelná.

Dále reklamaci č. 15RZ00054, kde došlo k ohnutí elektrických kontaktů u přívodu baterie do vozíku. V tomto případě se také nejednalo o výrobní vadu, neboť pro ohyb těchto kontaktů musí být vynaložena značná síla buď jiným předmětem, nebo nesprávným uložením baterie. Kolegové ze servisu však konektory upravili do původní pozice.

Poslední reklamaci č. 15RZ00075, která je předmětem této diskuse neboť má opět stejnou vadu jako reklamace č. 15RZ00023.

Obávám se, že v tomto případě Vám nejsem schopna sdělit příznivější odpověď. Z výše uvedených důvodů a důvodů sdělených v reklamačních protokolech byla reklamace zamítnuta.

Pokud se domníváte, že se jedná o výrobní vadu, vzhledem k výše uvedenému Vám doporučujeme obrátit se na soudního znalce z oboru a na uvedený výrobek nechat vypracovat znalecký posudek. Seznam znalců najdete na www.justice.cz . Vyjde-li tento posudek ve Váš prospěch, prosím obraťte se na nás znovu. Na základě tohoto posudku můžeme řešit s výrobcem skutečnosti, které jsou v posudku uvedeny.

V případě, že vyjde znalecký posudek ve Váš prospěch, uhradíme Vám náklady s ním spojené a ostatní náklady, které Vám společně s uplatněním reklamací vznikly.

Samozřejmě Vám můžeme nabídnout pomoc při opravě mimo záruční cestou.

Je mi velice líto, že Vám nemohu sdělit příznivější odpověď.

S úctou


Jana Pařízková
jednatelka WEBGOLF s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2015 09:42, před 7 lety

Prosíme spotřebitele o doplnění informací o současném stavu stížnosti, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2015 13:00, před 7 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření:

Vzhledem k tomu, že moje opakovaná reklamace nebyla uznána, předal jsem vozík soudnímu znalci, který posuzuje příčinu poškození.
Po vyhodnocení posudku, bude-li ve prospěch spotřebitele, tedy mne příznivý,nabídnu společnosti mimosoudní vyrovnání, které ovšem bude zahrnovat veškeré výdaje, které jsem s neuznanou reklamací měl.
Nedohodnu-li se se společností WebGolf,s.r.o. na tomto vyrovnání, předám záležitost k soudnímu jednání.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2016 09:07, před 6 lety

Vzhledem k tomu, že se společnost k případu již delší dobu nevyjádřila, prosíme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2016 09:21, před 6 lety

Na žádost společnosti přeřazujeme případ na ni. Společnost má nyní možnost případ doplnit.

Reakce společnosti

Publikováno
29.3.2016 09:26, před 6 lety

Po domluvě se zákazníkem byla vrácena částka za reklamovaný vozík a příslušenství ve formě voucheru. Věřím, že jsme tak vyšli vstříc požadavku zákazníka na vrácení zboží s možností výměny za jiné.

S úctou


Jana Pařízková
jednatelka WEBGOLF s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2016 14:53, před 6 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2016 23:36, před 6 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.