Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7721Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.09.2015, před 5 lety

Miroslav Šárovec

Znění stížnosti

Dobrý den,

v únoru 2015 jsem zakoupil prostřednictvím e-shopu AROL s.r.o.,Kyjovská 1986/15, Praha 4 Krč IČ 28998740 mobilní telefon NOKIA 520.
Tento telefon jsem 28.4. reklamoval z důvodu velmi krátké výdrže baterie. Tato vydrž baterie se po opravě nezlepšila.Mezitím jsem jestě vyměnil baterii na vlastní náklady,ale ani to nepomohlo. Maximální pohotostní doba je uváděna 360 hodin,ale tento telefon při minimálním používání (pouze hovory + SMS,bez bluethoot,mob.dat,WIFI,umístění,atd.)nevydržel ani 20 hodin.

Tento problém jsem znovu reklamoval poštou(datum odeslání 7.8.2015).
Dnes 8.9.2015 jsem dostal email:

"Dobrý den,

vaše reklamace bohužel nebyla uznána. Dle vyjádření našeho technika závada musela být způsobena neopatrným zacházením. Sdělte nám prosím zda si reklamované zboží vyzvednete osobně nebo ho chcete poslat zpět na adresu uvedenou ve faktuře. Zboží bude zasláno na dobírku za cenu poštovného.


Přeji pěkný den


Lenka Žouželková

Arol s.r.o.
IČO: 28998740
e-mail: zouzelkova.arol@gmail.com

tel: 722 622 072
web: www.arol.cz
www.gigamall.cz
www.aaacigareta.cz
www.aaamarket.cz
www.smoketech.cz"

Mám na Vás dotaz, jak se počítá doba nutná na vyřízení reklamace,myslím 30 dní.

Děkuji za vyjádření

Šárovec Miroslav
mirek.sarovec@leonet.cz


Produkt

mob.telefon NOKIA 520


Požadované řešení

Nevěřím, že lze telefon opravit, proto bych uvítal vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2015 12:06, před 5 lety

Spotřebitel uplatnil druhou reklamaci stejné závady mobilního telefonu formou poštovní přepravy (datum odeslání dne 7.8.2015). Dle § 570 občanského zákoníku právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Reklamace byla ve vztahu k prodejci uplatněna dnem, kdy prodejci došel dopis spotřebitele s uplatněním reklamace. Pokud byl dopis zasílán alespoň formou doporučeného dopisu, popř. doporučeného balíku, lze snadno tento datum dohledat. Ode dne uplatnění reklamace začíná běžet lhůta pro vyřízení reklamace, ze zákona je tato lhůta 30 denní. Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

Počítání lhůt (lhůta pro vyřízení reklamace) je upraveno v občanském zákoníku v § 605 a násl. Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Pokud byl spotřebitel prodejcem vyrozuměn dne 8.9.2015 o vyřízení reklamace jejím zamítnutím, bylo tímto okamžikem reklamační řízení ukončeno a spotřebitel je povinen si reklamované zboží z reklamace vyzvednout.

Bude-li prodávající trvat na zamítnutí reklamace z důvodu poškození telefonu spotřebitelem tvrzeným neopatrným zacházením, doporučujeme spotřebiteli, aby na vystavený reklamační protokol sepsal svůj nesouhlas s vyřízením reklamace a písemně se dohodl s prodejcem na dalším postupu. V tomto případě bude nejvhodnější vypracování odborného znaleckého posudku, na základě kterého prodejce případně přehodnotí závěr reklamace a výsledek posudku bude pro obě strany závazný.

Je vhodné tedy konzultovat existenci vady bez zbytečného odkladu se soudním znalcem, který spotřebitelce vypracuje znalecký posudek, ve kterém se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci. Spotřebitel předkládá prodávajícímu jedno vyhotovení posudku, druhé si uschová. Cenu znaleckého posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací.

Pokud se jedná o účelně vynaložené náklady spojené s oprávněnou reklamací, je prodávající povinen tyto náklady na základě žádosti kupujícího proplatit. Účelně vynaloženými náklady jsou náklady, které musí spotřebitel nezbytně nutně vynaložit k tomu, aby mohl reklamaci uplatnit. Jedná se obvykle o náklady na cestovné, poštovné, rovněž i na znalecký posudek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2015 11:09, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.