Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#7997Reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2015, před 5 lety

Karel Irlweg

Znění stížnosti

- 30.5.2015 jsem poslal na reklamaci telefon Smartphone Blackberry Z10, bílý zakoupený u f. AROL dne 28.5.2015.
-Reklamace byla zaevidována 3.6.2015 na Arolu.
-Dne 2.7.2015 byl poslán dotaz jak to vypaád s reklamací
-Dne 3.7.20458 jsem byl informován o neuznání reklamace s vyjádřením v emailu : „Dle vyjádření našeho technika závada musela být způsobena neopatrným zacházením. „
-Dne 7.7.2015 jsem zaslal tuto reakci na neuznanou reklamaci :
" nesouhlasím s jejím závěrem a žádám o opětovné přezkoumání :
Telefon byl po celou dobu zabalen v krabičce a s ochrannými foliemi. Po jeho prvotním vybalení na vrátnici při převzetí bylo vyzkoušeno zapnutí telefonu , které bylo bez problému ovšem bez jakéhokoliv testu testu funkcí zařízení. Logicky. Po jeho převzetí a úhradě ,jsem následně telefon zapnul po druhé a po nastavení jazyka , datumu a času jsem vyzkoušel funkci fotoaparátu . Již při této zkoušce se objevila popisovaná vada na čočce fotoaparátu (pruh přes celou pořízenou fotografii).Proto odmítám vyjádření Vašeho technika , že závada vznikla neopatrných zacházením. Opětovně připomínám, že jsem závadu telefonu konzultoval ještě tentýž den ve společnosti CELKOM Praha,spol. s r.o. ,Kloboučnická 1627/7,140 00 Praha 4,která je dlouholetým distributorem telefonů Blackberry s vlastním servisem . Zde my bylo technikem řečeno, že je závada již z výroby na čočce zařízení a tuto závadu jsem tudíž nemohl způsobit neopatrných zacházením. Mám rovněž zkušenosti s podobnými závadami jako servisní technik a závadu mnou reklamovanou jsem tedy rozhodně nezpůsobil nějakým zacházením telefonu,když jsem jej ani pořádně nepoužíval. Na popisovanou skutečnost se zacházení telefonu od jeho koupě po jeho prvotní spuštění a následnou zkoušku fotoaparátu mám rovněž svědka,který byl po celou dobu přítomen.
Chtěl bych rovněž doplnit,že jsem k telefonu neobdržel v balení český návod k obsluze a neobdržel jsem záruční list."


Na tuto rekaci probíhala pouze z mojí strany telefonická a emailová komunikace,ale vždy s nejasným výsledkem. Bylo mi přislíbeno i posouzení jiným technikem ,ale do dnešního dne bez výsledku . Dokonce mi bylo např. dne 17.8.2015 zaslán email , že mi telefon opravený dorazí do týdne. Telefon nikde. Při poslední urgenci telefonicky 23.9.2015 mi bylo doporučeno odstoupení od smlouvy.

Telefon tedy nemám a zasílám odstoupení od smlouvy.
Vše mohu písemně doložit.


Produkt

smartphone Blackberry Z10


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2015 08:39, před 5 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad nebo že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem, a tím vyloučit její přítomnost na zboží při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně doložení odborného, nejlépe znaleckého posudku.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Prodejce má povinnost poskytnout spotřebiteli návod v písemné formě a českém jazyce, nejsou-li pravidla užití výrobku obecně známá. Co se však týče záručního listu, ten je prodejce povinen dodat pouze v případě, že o něj spotřebitel výslovně požádá (viz § 2166 občanského zákoníku). Pokud prodejce záruční list vystavuje na žádost spotřebitele, musí v něm současně vysvětlit srozumitelným způsobem obsah své odpovědnosti, uvést její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, tj. reklamovat. Záruční list ale není dokladem, který spotřebitel musí nutně předložit, chce-li reklamovat výrobek v době zákonné záruky. Nebrání-li tomu povaha věci, může jako záruční list sloužit pouhý doklad o koupi, který obsahuje zákonem stanovené údaje. Odmítne-li prodejce vystavit záruční list a pouhý doklad je nedostačující, dopouští se správního deliktu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2015 15:47, před 5 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi sdělení, ve kterém nás informoval, že spor byl vyřešen, neboť mu společnost vrátila finanční prostředky. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.


Karel Irlweg

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.11.2015 15:49, před 5 lety

Hodnocení: