Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8047Zboží zaplacené a nedodané

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2015, před 5 lety

Zuzana Kulhánková

Znění stížnosti

zboží jsem si objednala na WWW.vyprodej-zbozí.cz dne 5.10.2015 a také ihned zaplatila. od té doby telefon nezvedají a maily se vracejí jako nedoručitelné. Není možné se s nimi nikterak spojit. Tuto situaci považuji od prodejce za velice neseriózní.


Produkt

jedná se o vakuové baňky


Požadované řešení

jako řešení vidím doručení zboží a nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2015 09:36, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitelka uhradila požadovanou cenu za zboží. Prodávajícímu vznikla povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Malkovského 597, 199 00, Praha - Letňany). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud by spotřebitelka výše uvedené kroky učinila (zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu)a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě spotřebitelkou, pak má spotřebitelka rovněž možnost podat podnět České obchodní inspekci, neboť se v daném případě může jednat o klamavou obchodní praktiku, případně spotřebitelka může podat i trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelkou se sčítá.

Případné trestní oznámení může spotřebitelka podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2015 11:07, před 5 lety

Spotřebitelka nás informovala o tom, že zboží bylo doručeno a spor tak byl vyřešen. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.


Zuzana Kulhánková

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.10.2015 11:07, před 5 lety

Hodnocení: