Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:241
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 88 stížnostech.

#8057Neuznané odstoupení od smlouvy - třetí stejná reklamace tabletu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.10.2015, před 3 lety

Jakub Marek

Znění stížnosti

Dobrý den,

Dne 17.12.2013 mi byl mou bývalou partnerkou, zakoupen tablet Lenovo
Yoga tablet 10 u společnosti Internet Mall, a.s.. Po našem rozchodu mi bývalá partnerka předala fakturu od zakoupeného výrobku, abych jej mohl v případě potřeby reklamovat.

Přibližně po roce od zakoupení přístroje se na výrobku začala objevovat vada (bílý bod a pruh na displeji – pravděpodobně vysvícené body). Tuto závadu jsem u společnosti Internet Mall, a.s. třikrát reklamoval a to ve dnech 02.02.2015, 02.03.2015 a 29.06.2015. S reklamací jsem měl velké obtíže způsobené přístupem zaměstnanců společnosti Internet Mall, a.s. , kteří mi mimo jiné tvrdili, že nemám právo výrobek reklamovat, protože jej zakoupila má bývalá partnerka. Má bývalá partnerka společnost Internet Mall, a.s. hned při první reklamaci emailem informovala, že není vlastníkem věci a že veškerá práva a dokumenty převedla na mou osobu a nechce být s reklamací spojována a obtěžována. Přesto jsem se u pracovníků společnosti setkal s neochotou řešit reklamaci s mou osobou. Toto se změnilo až po mém naléhání.

Předmětem sporu je však vyřízení třetí reklamace uplatňované u společnosti Internet Mall, a.s.. Při všech reklamacích u společnosti jsem v reklamačním protokolu uváděl jako vadu přístroje bílou tečku a pruh na displeji tabletu. Toto bylo ve všech reklamačních protokolech zaznamenáno. Při první reklamaci byl přístroj zaslán do servisu Medion. Servis se vyjádřil tak, že byla na přístroji shledána chyba softwaru a byla opravena. Přístroj mi byl bez upozornění zaslán domů přepravní společností. Po převzetí přístroje jsem zjistil, že vada nebyla odstraněna a rozhodl jsem se tedy, že tablet budu reklamovat znovu.

Z důvodu pracovního nasazení jsem přístroj reklamoval 02.03.2015 (tablet mi byl doručen 25.02.2015). Při druhé reklamaci byl přístroj zaslán do servisu Lenovo. Tento servis se vyjádřil tak, že se jedná o vadnou sestavu krytu tabletu a tyto části byly vyměněny. Tablet byl doručen na pobočku, kde jsem jej vyzvedl. Po této reklamaci nebyla na přístroji vada patrná. Vada se znovu objevila po přibližně měsíci a tablet byl s touto vadou potřetí reklamován dne 29.06.2015. U této reklamace jsem požadoval odstoupení od smlouvy a vrácení peněžních prostředků vynaložených na koupi výrobku.

Přístroj byl znovu zaslán do servisu Lenovo a vyjádření servisu opět znělo, že se jedná o vadnou sestavu krytu a závada byla odstraněna jeho výměnou. Nicméně zde byl také dovětek, že odstoupení od smlouvy nevzniká, protože se nejedná o tři stejné reklamace.

Chápu, že se nejedná o tři stejné reklamace u servisu Lenovo, ale jedná se o tři stejné reklamace u společnosti Internet Mall, a.s.. Z toho důvodu jsem se snažil se společností Internet Mall, a.s. celou záležitost vyřešit. Nicméně společnost Internet Mall, a.s. reaguje pouze tím, že se řídí vyjádřením servisu a své stanovisko nezmění.


Produkt

Lenovo Yoga 10 s 3G (Model 60047)


Požadované řešení

Velmi bych ocenil, kdyby se celá situace vyřešila a společnost Internet Mall, a.s. mé odstoupení od
smlouvy přijala a vrátila mi finanční prostředky vynaložené na nákup přístroje. Také bych ocenil omluvu zaměstnanců společnosti, kteří se mi snažili má práva uzmout a to přesto, že byli několikrát upozorněni
na to, že jednají nesprávně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2015 11:26, před 3 lety

Jelikož bylo zboží zakoupené před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené kupní smlouvou budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nový občanský zákoník nabyl účinnosti k 1.1.2014, zboží bylo spotřebitelem zakoupeno dne 17.12.2013.

Co se týče okolnosti, že reklamovaný tablet byl zakoupen partnerkou spotřebitele, umožňuje zákonná úprava převod práv, která vyplývají ze zákonné odpovědnosti podnikatele, na jinou osobu. Tento převod práv lze provést tzv. postoupením pohledávky (Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., § 524–530).

Občanský zákoník stanoví v § 622 odst. 2, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy. Volbu nároku provádí kupující. I když je tedy věc opravitelná, může spotřebitel odstoupit od smlouvy pro opakovaný výskyt vad, popř. pro větší počet vad.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný adresný projev vůle adresovaný kupujícím prodávajícímu. Dojitím tohoto projevu vůle prodejci se uzavřená kupní smlouva ruší od počátku a vztah z kupní smlouvy se mění ve vztah z bezdůvodného obohacení. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu a zároveň má právo požadovat vrácení zaplacené kupní ceny.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada (bílý bod a pruh na displeji), která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady. Pokud však bude reklamace uznána jako oprávněná, je prodejce vázán provedenou volbou nároku spotřebitele.

Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

Za opravu lze považovat i výměnu součásti věci či jeho příslušenství. Nároky z vadného plnění se vztahují k zakoupenému zboží jako celku. Tvrzení podnikatele, že v případě výměny součásti věci nebo opravy příslušenství spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na dodání nové věci, není v souladu se zákonnou úpravou. Vznik práva na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opětovného výskytu vad, případně práva na dodání nové věci je podmíněný tím, že vada mimo výše uvedené brání řádnému užívání prodané věci.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2015 18:26, před 3 lety

Vážený pane Marku,

dle informací byla Vaše reklamace uznána a peníze Vám byly navráceny v hotovosti na naší prodejně.

Mrzí mě, že jste měl potíže se zbožím, které bylo zakoupeno v našem obchodě a omlouvám se, pokud jsme Vám způsobili komplikace.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem,

Ivana Raimundová
Mall.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.12.2015 13:27, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.


Jakub Marek

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.12.2015 14:45, před 3 lety

Hodnocení: