Společnost


Spojka Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#8193Telefon HTC

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2015, před 4 lety

Vilma Hortová

Znění stížnosti

Dobrý den, zakoupila jsem na tomto slevovém portále mobilní telefon HTC za 2590,-. Přišlo mi potvrzení, že jsem telefon zaplatila dne 31.12.2013. Do začátku září 2015 byl telefon v pořádku, ale pak přestala fungovat oblast dotykové obrazovky, v místě, kde se ovládá telefon a video, což bylo velmi nepříjemné. Vzhledem k tomu, že přístroj je ve 24 měsícové záruční lhůtě snažila jsem se kontaktovat jak mailem, tak telefonicky (230 230 920) uvedenou společnost. Bohužel, přestože jejich stránky fungují a nadále můžete zakoupit mnoho produktů a služeb, na mail nikdo nereagoval a telefonní číslo je zřejmě odpojeno. Ráda bych se tedy poradila, jakým způsobem mohu postupovat dále.
Děkuji


Produkt

dotykový telefon HTC Wildfire S


Požadované řešení

vyřízení reklamace


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2015 11:32, před 4 lety

Od 17.6.2014 je provozovatelem domény www.zapakatel.cz společnost Elephant Orchestra s.r.o., která zajišťuje fungování serveru jakožto slevového portálu a nemůže ovlivnit plnění smluvních vztahů, které vznikly před 17.6.2014 se společností Spojka Group s.r.o. Spotřebitelka uvádí, že zakoupila telefon v prosinci roku 2013 prostřednictvím slevového portálu www.zapakatel.cz, který v té době provozovala společnost Spojka Group s.r.o.

V daném případě bude podstatné s jakým konkrétním podnikatelským subjektem spotřebitelka uzavřela kupní smlouvu ohledně mobilního telefonu. Slevový portál se zpravidla staví do role pouhého zprostředkovatele prodeje zboží. Jedná se zákazníky vlastním jménem, prezentuje však nabídky jiných dodavatelů, vystavuje zákazníkům vouchery a inkasuje od nich peníze. Spotřebitel tak má dojem, že uzavírá smlouvu se slevovým portálem a dodavatelům pak předkládá pouze voucher. Reklamovat zakoupený telefon je však třeba u prodejce, se kterým byla uzavřena kupní smlouva na telefon.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (přijetí reklamace, odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Reklamační řízení lze zahájit rovněž na základě reklamace uplatněné spotřebitelem prostřednictvím poštovní přepravy na adresu prodejce. Pokud spotřebitel uplatní výše uvedeným způsobem reklamaci (vytkne vadu, popíše její projevy, zvolí nárok z odpovědnosti za vady) a zašle společně s reklamačním dopisem výrobek k posouzení prodejci, avšak prodejce vůbec nepřevezme uplatněnou reklamaci, popřípadě nevyrozumí spotřebitele v zákonné lhůtě o způsobu vyřízení reklamace, pak bude spotřebitel moci odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu nevyřízení uplatněné reklamace řádně a včas. Nevyřízením uplatněné reklamace ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud nebyla prokazatelně sjednána mezi stranami lhůta delší, se dopouští podnikatel správního deliktu dle zákona o ochraně spotřebitele § 19 odst. 3 s možností pro spotřebitele podat podnět státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci k provedení kontroly u podnikatele.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen uplatněnou reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prokazatelně prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Spotřebitel může tedy v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku, dle jeho volby.

Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Odstoupení od smlouvy je platné od chvíle dojití druhé straně. Pokud prodejce nereaguje na emailovou korespondenci, popřípadě nebere telefon, je třeba zaslat odstoupení od smlouvy prokazatelně formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu podnikatele uvedenou ve veřejném rejstříku.

Veškeré písemnosti, podací lístky, si pro případ sporu dobře uschovat. Dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci odstoupení od smlouvy účinné.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. K vrácení peněz je vhodné prodávajícímu určit přiměřenou lhůtu.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky na základě prokazatelně učiněného odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň naposledy upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Na společnost Spojka Group s.r.o. byl však prohlášen konkurz dle aktuálního stavu k dnešnímu dni, bližší informace lze získat na stránkách https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=e46ff694-cf29-4b4b-86ee-d65da130fd1f

Pokud už je společnost v insolvenčním řízení a dokonce je na ni vydán konkurz, tak už se vypořádávají jen pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení. V tento moment již zpravidla nelze uplatňovat na takovém prodejci (společnosti) práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) věci. Bližší informace lze získat u pověřeného insolvenčního správce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.1.2016 18:32, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.