Společnost


Luboš Hutař

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#8236Společnost nereaguje na písemnou výpověď a dál posílá faktury za připojení k internetu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 10 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
03.11.2015, před 7 lety

Renata Pavelcová

Znění stížnosti

8.8.2014 byla z naší strany odeslána výpověď doporučeným dopisem společnosti mírovka a to ve znění:
" Věc: výpověď smlouvy. Tímto Vám oznamuji své rozhodnutí ukončit smlouvu na poskytování služeb v oblasti připojení k síti internet. O prodloužení závazkového vztahu nemám zájem. Žádám o ukončení spolupráce v nejbližším možném termínu, nejpozději však dle ustanovení smluvních podmínek. "
Následuje adresa, datum a podpis osoby, se kterou byla smlouva uzavřena. Výpověď i podací lístek je archivován. Poté jsem několikrát emailem urgovala společnost, aby poslala vyjádření k výpověďi, doposud jsme se ho však nedočkali a v posledním emailu se navíc majitel společnosti vyjádřil, že výpověď nebyla v souladu s jejich VOP a že jsme proto nadále jejich zákazníci. Na další email už nereagoval. Při pročítání jejich VOP neshledávám, proč by neměla být výpověď v souladu. Navíc byl dopis jejich společností převzat a domnívám se,že na doporučený dopis je jejich povinnost zareagovat.


Produkt

Internet je veden na jméno: František Pavelec, Petrovice 137, psč: 67521

mírovka.net
Benešova 508, 674 01 Třebíč
www.mirovka.net
info@mirovka.net
45427259


Požadované řešení

Ráda bych obdržela písemné vyjádření o ukončení využívání služeb připojení k internetu a to k datu, které souhlasí s obchodními podmínkami vzhledem k tomu, že výpověď byla poslána 8.8.2014.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2015 10:54, před 7 lety

Obchodní podmínky poskytovatele služby jsou součástí uzavřené smlouvy a upravují rovněž možnosti a způsoby ukončení smluvního vztahu. V obchodních podmínkách pro poskytování neveřejných telekomunikačních služeb Mírovka.net je stanoveno v bodě 7.4. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi formou doporučeného dopisu na aktuální adresu poskytovatele služby (Luboš Hutař, Budíkovice 88, 674 01, Třebíč).

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva uzavřená na dobu neurčitou výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby po uplynutí výpovědní lhůty účtovat nadále platby za služby.

Pokud byla s poskytovatelem internetu uzavřena písemná smlouva, lze tuto smlouvu vypovědět jenom písemně. Doporučujeme zaslat poskytovateli výpověď služeb písemně a doporučeně s dodejkou na adresu kterou k tomu má určenou, jenom to lze totiž požadovat za platnou výpověď. Ve výpovědi doporučujeme vyzvat podnikatele, aby následně spotřebiteli sdělil (prokazatelně, písemně) výši všech závazků a počátek výpovědní doby.

Platí, že právní jednání (výpověď) působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. Pokud nebude zásilku převzata, je nutné vycházet z ustanovení § 573 občanského zákoníku, který upravuje domněnku doby dojití tím způsobem, že se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Pokud má spotřebitel přijímač nebo zařízení, díky které čerpá služby poskytovatele, lze tato zařízení při nečinnosti podnikatele poslat na stejnou adresu jako výpověď služby doporučeným balíkem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2015 09:46, před 7 lety

Od podnikatele jsme obdrželi následující vyjádření:

"Vážený dTeste, ke zveřejněnému příspěvku který je podepsaný jako Renata Pavelcová uvádím následující. S osobou tohoto jména jsem nikdy neměl a nemám uzavřen žádný smluvní vztah. Informace uvedené ve stížnosti jsou nepravdivé. Dle mého názoru se jedná o snahu o poškození jména mojí firmy. Myslím si, že je potřeba proti těmto pisatelům rázně bojovat. Proto jsem dnešního dne podal na svoji obranu do datové schránky Státního zastupitelství v Třebíči trestní oznámení na pisatele uvedených nepravdivých tvrzení. Vzhledem k této skutečnosti se dále nebudu do skončení vyšetřování k tomuto případu vyjadřovat. Prosím o zveřejnění této informace na stránkách dTestu. Děkuji, s pozdravem Luboš Hutař, Mírovka.net"

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, které má tak možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.11.2015 08:15, před 7 lety


Renata Pavelcová

Jestliže tvrdíte, že výše uvedené informace jsou nepravdivé, vyvraťte je prosím.
Že byla výpověď odeslána dokládám zde jejím scanem a podacím lístkem z pošty.
Že jsem vás několikrát urgovala ze svého emailu, na který mi neustále posíláte faktury za internet (který už více než rok nevyužíváme, jelikož máme jiného poskytovatele) je také pravda a můžu v případě šetření samozřejmě doložit. Nepopírám však, že nebyla vaše povinnost (pouze slušnost) na něj zareagovat, protože samozřejmě jak píšete, nejsem osoba, se kterou máte smluvní vztah. Že spolu máme smluvní vztah jsem nikdy netvrdila, netajím se tím, že internet je psán na mého otce, který mě řešením problému pověřil. Ostatně jsem tuto informaci sdělila i Dtestu při stížnosti psané výše v kolonce s doplňujícími informacemi, které tu nezveřejňují.
V příloze najdete podací lístek z pošty při posílání výpovědi podepsané mým otcem, dále scan výpovědi, dále podací lístek z pošty při odeslání zařízení. Chápu, že není vaší povinností řešit přes internet se mnou tuto záležitost, když ovšem nereagujete ani na doporučený dopis odeslaný mým otcem (ani na výpověď, ani na vrácení zažízení), raději volím tuto cestu, protože už nevím jak jinak se domoci našeho práva obdržet písemné vyjádření, že služba byla vypovězena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2015 11:31, před 7 lety

Jak již bylo zmíněno v předchozím vyjádření dTestu, pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva uzavřená na dobu neurčitou podle čl. 7.4 obchodních podmínek pro poskytování neveřejných telekomunikačních služeb Mírovka.net, není poskytovatel služby oprávněn po uplynutí výpovědní lhůty účtovat nadále platby za služby.

Stížnost nyní přeřazujeme na podnikatele, který má možnost se k vývoji případu vyjádřit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2016 10:45, před 7 lety

Podnikatel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor je možné řešit v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.