Společnost


Jana Radová

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#8487Nedodané zboží, nevrácení peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2015, před 5 lety

Petr Hrdlička

Znění stížnosti

Dne 25.10 2015 jsem objednal a zaplatil převodem Nutribullet mixér za 2679,-
Bohužel do dnešního dne i po několika urgencích, zboží ani peníze nebyly dodány. Moje chyba, že jsem si o uvedené firmě nepřečetl recenze. Vidím zde na internetu, kolik je podvedených zákazníků. Je potřeba se spojit dohromady a na uvedenou firmu podat trestní oznámení, jak píše paní Eva ze dne 19.11.2015 plně s ní souhlasím.

Jenom chci dodat při objednání zboží byla kontaktní adresa, která je i v obchodním rejstříku: Jana Radová ičo. 624 382 12 Málkovského 597, Praha Letňany 199 00.
Po urgencích se adresa na internetu výprodej zboží.cz změnila na Jana Radová Havlíčkova 131, Zásmuky 281 44.
Na táto adrese čp. vůbec neexistuje č 131 je na ulici Čechova. Dle mého názoru je celá věc pro Policii ČR. Už tohle je divné.


Produkt

NutriBullet 900W


Požadované řešení

Již dvakrát jsem emailem urgoval o vrácení peněz - bez odpovědi


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2015 11:15, před 5 lety

Kupní smlouva byla v daném případě uzavřena a spotřebitel uhradil požadovanou cenu za zboží ve výši 2679,- Kč. Prodávajícímu vznikla smluvní povinnost dodat objednané zboží.

Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku. To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.).

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jana Radová, Malkovského 597, 199 00, Praha - Letňany). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Pokud by spotřebitel výše uvedené kroky učinil (zaslaná výzva k plnění se stanovením konkrétní lhůty ke splnění dluhu, odstoupení od smlouvy, předžalobní výzva) a podnikatelka přesto nesplnila svůj závazek ve stanovené lhůtě, pak má spotřebitel rovněž možnost podat trestní oznámení Policii ČR pro trestný čin poškozování spotřebitele.

Jedná se o speciální případ podvodu, který je přísněji trestný než podvod dle § 209 TZ, protože u prodeje zboží v obchodě se předpokládá vyšší důvěra zákazníka v poctivost prodeje. K trestní odpovědnosti se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li však více poškozených způsobená škoda podnikatelkou se sčítá.

Případné trestní oznámení může být podáno na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

V tomto případě by bylo možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 08:33, před 5 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi vyjádření, že podnikatelka zboží nakonec dodala. Stížnost uzavíráme, neboť ve sporu bylo dosaženo dohody.