Společnost


ŽIVEL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#9054Nereagování na reklamaci v záruční době, nevyzvedávání zásilek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2016, před 7 lety

Věra Hanáková

Znění stížnosti

Dne 13. listopadu 2012 mi firma Podlahy Eurofloor s.r.o., Josefa Sousedíka 1430,
PSČ 755 01 Vsetín, IČO: 28 61 88 82 položila kamenný koberec na vstupní schodiště (viz příloha č.1). Ihned po odstranění bednění (cca za 3-5 dní) se objevil defekt – na jednom místě chyběla pokládka. Firma mi slíbila odstranění defektu, k čemuž došlo až po 6 měsících na základě dlouhodobé elektronické i poštovní korespondence (viz příloha č.2). Mezitím se již na schodišti začaly objevovat bílé mapy – pan Pekař, který mi přijel v létě 2013 opravit schodiště, mi sdělil, že se nic neděje, pokud ty skvrny opět zmizí.

V průběhu dalších měsíců pokračovalo objevování se a mizení bílých skvrn, a navíc také vydrolování kamínků z povrchu schodiště. V květnu 2015 (tzn. v záruční době) jsem tedy opět kontaktovala danou firmu a žádala o vyřešení problému. Korespondence probíhala vesměs elektronickou cestou, neboť se mi z pošty opakovaně vracely dopisy zasílané na dobírku, adresované firmě Eurofloor s.r.o. (viz příloha č. 3) Jediným, kdo byl se mnou ochoten komunikovat, byl technický poradce Pavla Christová, která si se mnou spíše jen hrála – ať už v telefonickém či elektronickém kontaktu. Díky korespondenci s paní Christovou jsem se dozvěděla, že můj problém není ojedinělý, že takový případ již firma řeší (viz příloha č. 4).
Jednatel společnosti Daniel Pekař mi zvedl telefon jenom jednou, aby mi oznámil, že jede autem a nemůže se se mnou vybavovat. S firmou tedy nebylo možné se nijak domluvit a schody se drolily čím dál víc.

Nakonec jsem pod tlakem zhoršujícího se počasí a v zoufalství nad nemožnou komunikací s firmou přistoupila na možnost, že využiji alespoň firmou nabízený renovační nátěr a schody na zimu zpevním tímto nátěrem. Firma mi nátěr skutečně koncem září poslala (v plné ceně a na dobírku, ačkoli šlo o záruční dobu), ale po aplikaci tohoto nátěru došlo ještě ke zhoršení: vytvořily se další bílé skvrny, které přetrvávají.

Na základě komunikace se společností Sdružení pro ochranu spotřebitelů jsem záhy zjistila, že firma Eurofloor s.r.o. změnila svůj název na Živel s.r.o., což mi bylo odpovědí na mé vracející se dopisy posílané na dobírku. V listopadu 2015 jsem tedy učinila ještě jeden poslední pokus o zaslání dopisu adresovaného na firmu Živel s.r.o., ale pošta mi jej opět vrátila s tím, že si ani tentokrát adresát zásilku nevyzvedl (viz příloha č. 5 a 6).


Produkt

Pokládka kamenného koberce na vstupním venkovním schodišti


Požadované řešení

Žádám danou firmu o opravu kamenného koberce, a to na její vlastní náklady.
Dále žádám danou firmu o poskytnutí úhrad spojených s reklamací (telefonáty, poštovní poplatky...)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2016 15:41, před 7 lety

Jelikož z popisu stížnosti vyplývá, že stavební práce byly provedeny před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené smlouvou o dílo budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Podle § 646 občanského zákoníku činí záruční doba u zhotovení stavby tři roky. Zhotovitel díla odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí spotřebitelkou, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Pokud má věc v záruční době vady, může spotřebitelka požadovat jejich bezplatné odstranění. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitelka právo na zrušení smlouvy. Totéž právo jí přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má spotřebitelka právo na přiměřenou slevu.

Pokud spotřebitelka uplatnila reklamaci, je zhotovitel povinen vydat jí potvrzení o tom, kdy ji uplatnila, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitelka požaduje. O reklamaci musí být rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má možnost od smlouvy odstoupit.

Pokud zhotovitel odmítá přijmout reklamaci, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2016 14:31, před 7 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.