Společnost


Alfita invest s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#9341Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2016, před 5 lety

Ivana Šmídlová

Znění stížnosti

Jako vánoční dárek jsem objednala pro dceru kulmu na vlasy Pro Perfect Curl titanium Vlasy LCD. Zboží jsem obdržela včas.Po vyzkoušení,bylo zjištěno,že po přiložení na vlasy nenatáčí. Okamžitě jsem emailem informovala e-shop o závadě. Bylo mě odpovězeno,že mám kulmu zaslat k výměně,což jsem ihned udělala.Balíček jsem odeslala i s tel. číslem,abych věděla zdali česká pošta balíček doručila.po třech dnech mě česká pošta informovala,že je balíček doruče. E-shop ale vůbec nereagoval.Znovu jsem se Emailem dotazovala jak pokračuje moje žádost o výměnu zboží. Přišel rychlý dotaz,jaké prý je číslo balíčku,který jsem posílala,aby ho mohli dohledat. Od té doby už na mé emaily nereagují,nemám kulmu,nemám peníze a hlavně nemám vánoční dárek. Telefonní spojení neexistuje.


Produkt

Pro perfect Curl titanium Vlasy LCD Dodavatel Alfita invest s.r.o. V podhájí 1186/14 Praha 147-00č. dodávky 11008945. Reklamace odeslána 28.12 2015 č. balíčku BX0456003247X


Požadované řešení

CHtěla bych vyměnit zboží za funkční. Pokud to nebude v silách E-shopu,požaduji vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2016 13:27, před 5 lety

Reklamační řízení lze zahájit rovněž na základě reklamace uplatněné spotřebitelem prostřednictvím poštovní přepravy na adresu prodejce. Pokud spotřebitel uplatní výše uvedeným způsobem reklamaci (vytkne vadu výrobku, popíše její projevy, zvolí nárok z odpovědnosti za vady) a zašle společně s reklamačním dopisem výrobek k posouzení prodejci, avšak prodejce vůbec nepřevezme uplatněnou reklamaci, popřípadě nevyrozumí spotřebitele v zákonné lhůtě o způsobu vyřízení reklamace, pak bude spotřebitel moci odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu nevyřízení uplatněné reklamace řádně a včas.

Nevyřízením uplatněné reklamace ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud nebyla prokazatelně sjednána mezi stranami lhůta delší, se dopouští podnikatel správního deliktu dle zákona o ochraně spotřebitele § 19 odst. 3 s možností pro spotřebitele podat podnět státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci k provedení kontroly u podnikatele.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen uplatněnou reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prokazatelně prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 30 ti denní lhůta se vztahuje též na povinnost prodejce informovat kupujícího o vyřízení reklamace. Spotřebitel může tedy v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku, dle jeho volby.

Pro potvrzení nutnosti informovat v zákonné nebo smluvní lhůtě o vyřízení reklamace citujeme rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009, ze dne 27. 7. 2011: "Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady."

Odstoupení od smlouvy je platné od chvíle dojití druhé straně. Pokud prodejce nereaguje na emailovou korespondenci, popřípadě nebere telefon, je třeba zaslat odstoupení od smlouvy prokazatelně formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu podnikatele uvedenou ve veřejném rejstříku.

Veškeré písemnosti, podací lístky, si pro případ sporu dobře uschovat. Dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci odstoupení od smlouvy účinné.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. K vrácení peněz je vhodné prodávajícímu určit přiměřenou lhůtu.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky na základě prokazatelně učiněného odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň naposledy upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Reakce společnosti

Publikováno
24.1.2016 09:34, před 5 lety

Dobrý den,

reklamace byla přijata, momentálně čekáme na dodání nových kulem.

Děkujeme
Alfita invest s.r.o.


Ivana Šmídlová

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.1.2016 11:40, před 5 lety

požaduji dořešení případu

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2016 19:13, před 5 lety

DObrý den,

prosíme tedy o číslo účtu, kam máme vrátit finanční částku za produkt/reklamaci. Omlouváme se za komplikace.


Ivana Šmídlová

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.1.2016 20:22, před 5 lety

č.účtu pro vrácení finanční částky za nefunkční produkt 245635960/0300. Částku čekám obratem,jelikož vypršela doba určená pro reklamaci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2016 09:21, před 5 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost.

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2016 09:31, před 5 lety

Dobrý den,

finanční částka bude v úterý odeslána.


Ivana Šmídlová

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.2.2016 16:19, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu za pomoc při vyřízení stížnosti,bez níž bych těžko dosáhla k vrácení finanční částky za nefunkční zboží. 3.2 2016 byla částka vrácena na můj účet. E-shop alfita inwest nedoporučuji!!!!