Společnost


Irina Arkhipova

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9685Označení podané reklamace za neoprávněnou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 12 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.02.2016, před 7 lety

Anna Dvořáková

Znění stížnosti

Dobrý den, včerejšího dne jsem se dostavila do prodejny s obuví, kde měla být vyřízena reklamace na zakoupené zboží ze dne 13. 10. 2015, kterou jsem podala 7. 1. letošního roku. Jednalo se o kozačky v částce 399 Kč, u kterých na pravé botě došlo k prasknutí podrážky. Prodavačka přinesla k pokladně zpět vrácenou obuv, kterou jsem zároveň s účtenkou při podání reklamace postoupila a podala mi do ruky vyjádření majitelky obchodu se slovy, že reklamace je neoprávněná. Zběžně jsem si pročetla vyjádření, ve kterém se kromě jiného uvádí, že "po mém intenzivním nošení" nebyla zjištěna výrobní vada a dále je, a to zcela v rozporu s platnými předpisy odkazováno na zákon č. 136/2002 Sb., § 619 odst. 2 (neúčelové používání obuvi atd. atd.) Je tedy naprosto nesprávně citován zákon, jehož účinnost byla zrušena dnem 1. 1. 2014, a tudíž tento výklad nemá žádnou právní oporu! Důrazně podotýkám, že obuv není nikterak jinak poškozena ani jiným způsobem mechanicky opotřebována ve smyslu okopaných či sešlapaných podpatků či poškození nebo poškrábaného svršku obuvi, nefunkčního zipu atd.! Pouze jde o výše zmíněnou prasklinu podrážky. O obuv bylo řádně pečováno impregnací a čistícími a ošetřujícími prostředky zakoupenými u prodejce obuvi CCC, které používám i u další své obuvi Jakékoliv označení obuvi za módní či vysoce módní neopravňuje automaticky prodejce v konstatování o omezení její životnosti, nebo snad dokonce jako pokus o vyjádření toho, že obuv nemusí splňovat základní požadavky na kvalitu, což je pak hlavním argumentem pro zamítnutí reklamace. Jsem přesvědčena o tom, že kozačky, které jsem zakoupila, patří do kategorie flexibilní a vycházkové obuvi, která je určena k nošení do exteriéru, jak je ostatně vyznačeno na letáčku k užívání obuvi. Proto u těchto kozaček nemůže prodávající tvrdit, že jde o obuv určenou "především v interiéru". Celá tato záležitost - reklamace - byla ze strany odpovědného prodávajícího (či následně majitele)řešena v rozporu s platnou právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, kde v § 2161 odst. 2 se jednoznačně uvádí, že projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodavačka, když jsem namítla, že nesouhlasím s naprosto nestandardním řešením, při kterém mi paní Arkhipová prostřednictvím prodavačky u pokladny "poslala 150 Kč" a že chci řešit záležitost v souladu s právními předpisy, tzn. buď vrátit celou částku anebo vyměnit zboží ve stejné ceně, jak bylo také zaškrtnuto v reklamaci, prodavačka u pokladny jí přede mnou ihned volala se sdělením, "že nějaká paní nesouhlasí s vyřízením reklamace se odkazuje na nový občanský zákoník atd." - a velmi arogantním způsobem mi bylo sděleno, "že paní Arkhipovou nezajímá žádný nový zákon, a že to nezajímá ani jí samotnou, a že se se mnou prý už nemají o čem bavit..." (Ještě možná na dokreslení podotýkám, že zboží - kozačky - mnou zakoupené nebyly v žádné slevové akci.) Z hlediska výkladu zákona ještě v obecné poznámce dodávám, že není věcí kupujícího, aby dokazoval prodavači, že o obuv řádně nepečoval, nýbrž prodávající musí dokázat kupujícímu, že s obuví nebylo nakládáno řádně. Žádám tedy, aby kompetentní osoba - paní Arkhipová - vyřídila mou reklamaci v souladu platnými právními předpisy, a ne "podle své momentální nálady", jak to vlastně předvedla nijak nezdůvodněnou částkou 150 Kč. Jde mi teď také o řešení principiální, protože pokud někdo nezná základní právní předpisy a uvádí ve svém zdůvodnění o neodůvodněně podané reklamaci odkazy na zákony, jejichž účinnost byla zrušena, neměl by se pouštět do podnikání, ale to už je jiná kapitola...
S pozdravem Dvořáková


Požadované řešení

Žádám o důsledné vyřešení reklamace - reklamační list č. 4 - v souladu s platnými právními předpisy. Buď o vrácení celé kupní ceny, nebo výměnu zboží ve stejné finanční hodnotě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.2.2016 11:02, před 7 lety

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, tak jako v tomto případě, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Zamítl-li prodávající reklamaci z důvodu uvedeného v zákoně (odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku § 2170) a spotřebitel se zamítnutím nesouhlasí, je na něm, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

V tomto případě je rovněž podstatné, zda prodejce své zamítavé stanovisko k uplatněné reklamaci náležitě odůvodnil, a to rovněž i ve vztahu k projevům vady při přebírání výrobku do reklamace. Tedy zda se podnikatelka skutečně zabývala vytýkanou vadou. Není totiž možné zamítnout reklamaci, z důvodu, který není příčinou reklamované závady. Spotřebitel má ze zákona o ochraně spotřebitele nárok na písemné potvrzení a náležité odůvodnění zamítavého stanoviska k uplatněné reklamaci, tak aby bylo přezkoumatelné znalcem z oboru, popřípadě v soudním řízení. Plnění této povinnosti prodávajícího podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele dozoruje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel podat podnět k zahájení kontroly u podnikatele, pokud se podnikatel nebude uvedeným ustanovením zákona řídit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.8.2016 15:52, před 6 lety

Podnikatelka byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.