Společnost


"Kairos Česká Republika"

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#9731Nevrácení peněz za zrušené lekce ze strany pí.Bittnerové

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2016, před 5 lety

Jana Pešková

Znění stížnosti

Pí. Bittnerová v průběhu kurzu "Středa - jóga začátečníci od 9.9.2015 v 17:30 - 15 lekcí za 1800Kč" zrušila 4 lekce a to 14.10., 21.10., 18.11. a 16.12.2015 vždy sms zprávou a vždy z osobních důvodů. 4.1.2016 pí. Bittnerová emailem oznámila, že kurz je zrušen a to z "organizačních a ekonomických důvodů". Nabízela možnost vrácení peněz při dodržení obchodních podmínek. http://www.kairos.cz/kontakt/9-uncategorised/35-platebni-a-storno-podminky. Peníze po více jak měsíci zaslány zpět nebyly.


Produkt

Kurz jógy


Požadované řešení

Vrácení 480Kč (120Kč za lekci * 4 zrušené)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2016 10:03, před 5 lety

Platební a storno podmínky spolku uvádí následující: "Za zrušené cvičení ze strany Jóga Studio Kairos vám bude vrácena částka celá, nebo poměrná částka předplatného za zrušené hodiny."

V případě, že pořadatel kurzu zrušil část objednaného a zaplaceného kurzu z důvodů na straně pořadatele (organizační a ekonomické důvody), a byla mezi smluvními stranami dokonce uzavřena dohoda o vrácení zaplacené finanční částky za částečně neuskutečněný kurz, uplatní se obecná úprava odstoupení od smlouvy dle § 2001 a následující. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

Platí, že smlouva se ruší od počátku a strany zrušené smlouvy si mají vrátit, co si navzájem plnily dle pravidel o vydání bezdůvodného obohacení (§ 2993). Občanský zákoník stanoví, že se tak musí stát bez zbytečného odkladu, ale konkrétní lhůtu neupravuje. Není-li lhůta stanovena, je nutné podnikatele k vrácení vyzvat a určit mu přiměřenou lhůtu, termín, do kdy má plnění vrátit. Nedodrží-li stanovenou lhůtu, bude mít spotřebitel vedle práva na vrácení zaplacené kupní ceny i právo na zákonný úrok z prodlení.

Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně získané hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji získal a drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji doporučujeme, nejlépe doporučeně s dodejkou. Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se může spotřebitel svého nároku domáhat u soudu.

Nereaguje-li pořadatel kurzu na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku ("Kairos Česká Republika", Kaplice, Linecká 488). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.


Jana Pešková

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.2.2016 10:26, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Požadovaná částka 480Kč byla ze strany spolku vrácena. Děkuji