Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#9736AROLA/ARADEA/GIGAMALL? - odstoupení od kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 23 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.02.2016, před 4 lety

Tim Johnson

Znění stížnosti

Od muj pravnik:

Aradea s.r.o.
IČ: 289 98 740
Branická 213/53, Braník
147 00 Praha 4


Věc: odstoupení od kupní smlouvy

V právním zastoupení a jménem pana Timothy Wayne Johnsona, bytem Smetanova 2115/11, 440 01 Louny, odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené klientem s vaší společností (dříve AROL s.r.o.), jejímž předmětem byla dodávka mobilního telefonu Sony Xperia Z2 ze dne 1.12.2015 za kupní cenu 8.690,-Kč, sjednaná prostřednictvím vašeho e-shopu GigaMall.

Důvodem tohoto odstoupení je jednak odmítnutí odstranění reklamované vady samovolného prasknutí zadního krytu přístroje (viz protokol o reklamaci č. 13294) alibistickým poukazem na mechanické poškození přístroje, ačkoliv i vám je zřejmé, že se jedná o obecně známou, široce komentovanou a opakující se vadu předmětného typu výrobku Sony Xperia Z (viz např. www.svetandroida.cz/sony-z3-sklo-201501, jakož i záznam prvotního reklamačního telefonního hovoru s vaším reklamačním oddělením), ale především pak z následně zjištěné a ověřené skutečnosti, že přístroj, který jste mému klientovi dodali, není přístrojem určeným pro prodej na evropském trhu, ale pro Japonsko (viz IMEI:35266406-272236-5), tedy věcí jiného provedení, než si klient objednal (tj, věci určené pro český, potažmo evropský trh, jak je při objednávce uskutečněné v ČR obvyklé a důvodně očekávatelné) a vámi dodaná věc je tedy věcí jinou, než kterou jste byli povinni dodat a vaše dodávka je tak ve smyslu ust. § 2099 vadná a takto vadným plněním jste porušili smlouvu podstatným způsobem.

Kromě vrácení kupní ceny 8.690,-Kč uplatňuje klient jako náklady spojené s uplatněním práv z odpovědnosti za vady poštovné ve výši 114,-Kč a náklady za právní zastoupení ve výši 4.356,-Kč (za 2 úkony dle advokátního tarifu a DPH). Celkovou částku ve výši 13.160,-Kč uhraďte do 7 dnů na depozitní účet advokáta č. 35-1021740379/0800. Oproti připsání uvedené platby vám mobilní telefon obratem zašlu na vámi určenou adresu, případně si ho můžete vyzvednout v místě bydliště mého klienta na shora uvedené adrese. Pokud k úhradě či jinému smírnému vyřešení věci nedojde, bude jednak podána soudní žaloba (a toto podání tedy považujte současně za předžalobní výzvu), jednak stížnost na Českou obchodní inspekci a příslušný živnostenský úřad, jakož i trestní oznámení na PČR a celá věc bude klientem též medializována, neboť na základě veřejně dostupných informací lze mít za to, že se v jeho případě nejedná o ojedinělou nesrovnalost, ale o součást rozsáhlé podvodné činnosti.


Produkt

Sony Xperia Z2


Požadované řešení

vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.2.2016 13:10, před 4 lety

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy, ruší se smlouva od počátku a společnost je povinna spotřebiteli vydat přijaté peněžní prostředky. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani ve lhůtě, kterou jí spotřebitel stanovil, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li podnikatel na emailovou korespondenci, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.5.2016 20:44, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.