Společnost


JETSILE CAPITAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#9934Nevyzvednutí vratky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.03.2016, před 6 lety

Vlaďka Horáková

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 31.8.2015 jsem si zakoupila u společnocti Swivel Sweeper .Bohužel v Lednu tohoto roku přestal pracovat. Zboží jsem poukázala zpět na danou adresu na faktuře. Zboží si nikdo nevyzvedl. Takže se mi vrátilo zpět když to spočítám balík vratka 110kč a mop 500kč. Toto jednání je hnus podvádět své zákazníky. Horáková Vladimíra


Produkt

SwivelSweep G6


Požadované řešení

Převzetí zboží a vrácení financí zpět i za poštovné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2016 11:25, před 6 lety

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

Pokud by bylo zboží spotřebitelem odesláno k reklamačnímu řízení za využití poskytovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka došla druhé straně třetí den ode dne odeslání. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2016 13:34, před 6 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.