Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:647
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

54%
46%
Toto skore je založeno na 144 stížnostech.

#13072Neoprávněně naúčtované poplatky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 19 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2016, před 7 lety

Liliana Poláková

Znění stížnosti

Dobrý den,
Zastupuji pan Pavla Bouce( dále jen zmocnitel), jakožto obecný zmocněnec. Můj zmocnitel dne 5. května 2016 vypověděl Smlouvu se společnosti Vodafone na pobočce v Kralupech nad Vltavou. Jeho žádosti bylo okamžitě vyhověno a na místě mu byla Smlouva vypovězená a telefonní číslo bylo okamžitě zrušeno!
Pan Bouc zrušil Smlouvu i přesto, že byl vyrozuměn o tom faktu, že bude muset uhradit smluvní pokutu za předčasné ukončení Smlouvy a to ve výši 4521 Kč. Smluvní pokutu sice o něco později ale uhradil. Nicméně společnost Vodafone, aniž by mého zmocnitele jakkoliv informovala "veselé" účtovala paušální tarify i nadále.
O této skutečnosti ale pan Bouc nevěděl a ani vědět nemohl a to z toho důvodu, že spol. Vodafone, potažmo její zaměstnanci se neuráčily pana Bouce o dluhu ( který dle neexistoval) informovat. Ano, telefonní číslo 777545323 bylo zrušeno ale mohli napsat prostřednictvím emailové adresy. Anebo, jelikož jsem byla přímým svědkem procesu výpovědí Smlouvy a i jsem zanechala na pobočce své telefonní číslo k dispozici, v případě, že spol. Vodafone bude pana Bouce informovat o tom, že Smlouva je skutečně ukončena, jak to slíbil zaměstnanec pobočky Vodafone.
O údajném dluhu jsme se dozvěděli až ve chvíli, kdy panu Boucovi volali z vymáháčské agentury, kterou spol Vodafone pověřila vymáháním údajného dluhu.
Zkoušeli jsme řešit nastalý problém tím, že jsme poukázali na fakt, že smlouva byla řádně ukončena, smluvní pokuta uhrazená a tudíž pan Bouc společnosti Vodafone nedluží nic.
Jaké bylo naše udivení, když slečna operátorka nám sdělila informaci, z která nás konsternovala. Údajně pan Bouc neukončil Smlouvu v celém rozsahu ale pouze smlouvu o poskytnuti navýšení paušální částky. Nesmysl! Jak jsem již uvedla výše, byla jsem svědkem celé události a i prohlášení pana Bouce o tom, že ruší veškeré!!! služby se společnosti Vodafone a to z okamžitou platnosti a že se společnosti Vodafone cz do budoucna už nechce mít nic společného!
V tom případě se ale nabízí otázka, pokud tedy došlo pouze ke zrušení navýšení paušální částky ( vzhledem k tomu, že pracoval v Německu a volal ze zahraničí, hradil částku přes 2000 a kolikrát i 3 anebo 4 tisíce korun českých)proč po pěti měsících se ozvala vymáháčská agentura s tím že panu Boucovi byla účtována měsíční paušální částka ve výši zhruba 2 tisíc něco korun českých? A jak mohl volat, psát apod. když mu dne 5. května 2016 bylo telefonní číslo odpojené.
Společnost Vodafone si protiřečí, jednou tvrdí, že došlo k ukončení Smlouvy o navýšení paušální částky a ne ukončení Smlouvy o poskytování celkových služeb touto nesolidní společnost,jak bylo slíbeno dne 5.května 2016, z 600 kč na 2200 kč a o několik měsíců později, konkrétně dne 26.8.2016 po panu Boucovi vymáhá součet částek navýšeného paušálu, který údajně zrušila, a to v celkové výší 11439,98 Kč. Načež dne 28.9.2016 jsme obdrželi další SMS zprávu z upozorněním, že dlužná částka činí 13938 Kč.To znamená, že účtovali měsíční paušál ve výší 2499 Kč.
Nejsem z toho moudrá a upřímně by nebyl nikdo!
Pokud by totiž tomu bylo skutečně tak, jak Vodafone tvrdí, potom by pan Bouc musel platit standardní paušál bez navýšení a to 600 Kč., měsíčně. To je pouhá domněnka v případě, že by jsme se společnosti Vodafone souhlasili v její tvrzení, že smlouva byla ukončená částečně, opakuji, nesmysl.
Nicméně, chci upozornit na skutečnost, že se snahou předejit možným nepříjemnostem ve spojení s vymáháčskou agenturou jsme částky: 4521 Kč., smluvní pokutu a částku 13938 Kč uhradili z bankovního účtu, což můžeme doložit bankovním výpisem a byli jsme ubezpečeny onou vymáháčskou agenturou o tom, že je již vše v pořádku, a že pan Bouc vůči společnosti Vodafone nemá žádných závazků. Naše "překvapení" ale nebere konce. Dne 11.10. jsme obdrželi další SMS zprávu od společnosti Vodafone a to, že poslední vyúčtování pro plátce Pavel Bouc je vystavené na celkovou částku 7496 Kč a který je nutné co nejdříve zaplatit. Nehorázné!
To ale není všechno. Pan Bouc, jelikož má k dispozici pouze Německé tel. číslo,se chtěl obrátit na mobilního operátora O2 o poskytnutí tel služeb, nebylo mu vyhověno! A to proto, že údajně dluží společnosti Vodafone peníze.
Netušila jsem, že v demokratické republice, jakou se domnívám ČŘ je a je vázána MS, má MONOPOL...
Žádám zdvořile o prozkoumání celé věci a učinění spravedlnosti za dost!
Předem děkuji
Mgr. Bc. Liliana Poláková


Produkt

Služby telefonního operátora


Požadované řešení

Vracení neoprávněně získaných peněz, konkrétně částky 13 938 Kč., společnosti Vodafone mému zmocněnci panu Pavlu Boucovi!
Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 10:58, před 7 lety

Právní jednání se posuzuje dle svého obsahu. Formu právního jednání je možné sjednat mezi stranami smluvního závazku. Pokud však forma pro ukončení závazku byla sjednána v obchodních podmínkách, musí toto ustanovení obchodních podmínek spotřebitel přijmout výslovně. Nebylo-li tak učiněno, k takovému ustanovení se nepřihlíží, neboť spotřebitel nemohl rozumně očekávat toto ujednání. Bylo-li z právního jednání spotřebitele jednoznačné, že jeho úmyslem je ukončit závazek, musí toto společnost respektovat.

Ujednání v obchodních podmínkách, které omezuje právo spotřebitele ukončit závazek, by se také mohlo považovat za odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací. Takové ujednání je dle § 63 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích neplatné.

Pokud společnost neakceptuje ukončení závazku a zašle spotřebiteli vyúčtování, je vhodné toto vyúčtování u společnosti reklamovat. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení. Pokud ale spotřebitel požádá Český telekomunikační úřad o odklad této povinnosti, může úřad v odůvodněných případech rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
9.11.2016 16:11, před 7 lety

Dobrý den, paní Poláková,

pokud pan Bouc nesouhlasí s vyúčtovanou částkou, má možnost podat reklamaci, kterou může poslat prostřednictvím online formuláře na https://www.vodafone.cz/reklamacni-formular nebo poštou na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Jestliže za něj budete reklamaci řešit Vy, přiložte prosím plnou moc, kterou Vás pan Bouc jako majitel zákaznického účtu zplnomocní k řešení záležitosti. Celou záležitost důkladně prověříme a vyjádření vám pošleme e-mailem nebo poštou - podle toho, jakým způsobem nás budete kontaktovat.

O podání reklamace se víc dozvíte na http://pece.vodafone.cz/app/answers/list/c/150,329/a_id/2079/.

S pozdravem

Martina Bakerová
Péče o zákazníky

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.11.2016 08:57, před 7 lety


Liliana Poláková

Dobrý den paní Bakerová,
Ano, nesohlasí, právě proto jsme se obrátili, mimo jiné, na spol dTest.
Vyrozumíme též ČTÚ
Nebylo totiž akceptováno přání mého zmocnitele ukončit Smlouvu s Vodafone Czech republic a.s.,) dále je "Vodafone") a to v plném rozsahu.
Vodafone určil další postup zařážejícím způsobem a příznívým pouze pro Vaší spol.Přání zákazníka nebylo vzato v potaz!
S pozdravem Mgr. Bc. Liliana Poláková

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.4.2017 10:11, před 6 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.