Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:522
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 117 stížnostech.

#13268Nastavení tarifu pro seniory

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 7 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2016, před 5 lety

Pavel Vetešník

Znění stížnosti

Dobrý den ! Byl jsem podveden operátorkou která mi nastavovala tarif pro seniory že dostanu zdarma minuty do všech sítí 50+20 min. Tak jsem usoudil že mám 70min zdarma ! Když je provolám tak začnu platit !!!!
Tak jsem to pochopil !!!! Proto odstupuji od smlouvy která mne tak okrádá ! Moje i.č.285685 Nechci vám nic přát protože okrádáte důchodce který žije v DPS! Pavel Vetešník


Produkt

Jsem důchodce tato služba mne okrádá ! Chovají jako šmejdi!!!!


Požadované řešení

Zrušit tarif !!!!!!!!!!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2016 06:34, před 5 lety

Smlouvu může spotřebitel uzavřít také ústně, záleží na tom, co vyplývá z obsahu jednání obou stran. Nicméně pokud uzavře spotřebitel smlouvu na dálku, tedy například po telefonu, má právo od takové smlouvy v zásadě odstoupit do čtrnácti dnů od jejího uzavření či od jiného rozhodujícího dne, který stanoví zákon. Přičemž ustanovení § 63 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, stanovuje, že pokud je smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací uzavřena nebo měněna prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen poskytnout bezodkladně po uzavření smlouvy veškeré informace, které zákon požaduje v § 63 odst. 1 téhož zákona. Tyto informace musí podnikatel poskytnout písemně. A dále zákon stanovuje, že lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřená tímto způsobem běží až ode dne následujícího po dni, ve kterém podnikatel veškeré informace písemně sdělil spotřebiteli.

Společnost má povinnost spotřebitele informovat o ceně včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl také namítat neplatnost smlouvy, pokud by byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele na úseku služeb elektronických komunikací provádí Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušuje zákon o ochraně spotřebitele, je vhodné podat podnět tomuto úřadu. Dozorový orgán je oprávněn požadovat po podnikateli, aby ve správním řízení prokázal správnost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní praktikou, jestliže se takový požadavek s ohledem na oprávněné zájmy podnikatele a kteréhokoliv účastníka řízení jeví vzhledem k okolnostem daného případu jako přiměřený. Pokud podnikatel nepředloží požadované důkazy nebo pokud dozorový orgán považuje důkazy předložené za nedostatečné, považují se skutková tvrzení za nesprávná.

Reakce společnosti

Publikováno
20.11.2016 14:31, před 5 lety

Dobré odpoledne, pane Vetešníku,

pokud nesouhlasíte s poskytovanými službami nebo s Vyúčtováním, můžete podat reklamaci, kterou kolegové podrobně prověří. Reklamační formulář najdete na našich stránkách na https://dotazy.vodafone.cz/app/complaint.

Věřím, že se vše podaří vysvětlit.

Přeji vám pěkný den.

Ondřej Ullmann
Péče o zákazníky


Pavel Vetešník

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.11.2016 17:41, před 5 lety

Můj postoj se nemění ,byl jsem podveden operátorem !!!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2016 18:47, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2017 14:09, před 5 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.