Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:854
Z toho za letošní rok:60
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 139 stížnostech.

#49507Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.03.2021, před 23 dny

Lukáš Ficner

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 4. 8. 2020 jsem od společnosti Alza zakoupil volant Logitech G920 Driving Force.

Dne 30. 1. 2021 jsem založil třetí reklamaci stejné vady, jako požadovaný způsob vyřízení reklamace jsem uvedl vrácení peněz. Dvě předchozí reklamace byly uznány a zboží mělo být opraveno, nicméně ihned po zapojení volantu se závada opakovala. Při třetí reklamaci jsem existenci závady doložil fotografií.

Dne 23. 2. 2021 jsem obdržel oznámení o zamítnutí reklamace odůvodněné „závada se neprojevila“. Dne 24. 2. jsem podal nesouhlas se zamítnutím reklamace. Zboží bylo reklamováno do 6 měsíců od zakoupení, čili mám za to, že pouhé tvrzení o neexistenci závady nelze považovat jako zákonný důvod zamítnutí reklamace. Požadoval jsem po společnosti doložení odborného posudku, nicméně společnost trvá na to, že reklamace je zamítnuta oprávněně. Po celou dobu řešení problému společnost ani v nejmenším nijak nereflektuje rozpor mezi nálezem servisu a mnou přiloženou fotografií.

Dne 15. 3. 2021 jsem společnosti odeslal odstoupení od kupní smlouvy pro překročení lhůty k vyřízení reklamace, protože mi dodnes nebylo doručeno požadované zdůvodnění. Společnost i nadále trvá na tom, že je vše v pořádku a ani odstoupení neakceptuje.

Děkuji za Váš čas


Produkt

Logitech G920 Driving Force


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2021 15:03, před 17 dny

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.3.2021 12:12, před 16 dny

Dobrý den, pane Ficnere,

mrzí mě, že byla Vaše reklamace zamítnutá.

V tomto případě bylo pro nás směrodatné odborné posouzení servisem a oficiální vyjádření při vyřízení reklamace. Dle tohoto vyjádření vada na výrobku není. Pokud se zamítnutím reklamace nadále nesouhlasíte, můžete se obrátit na soudního znalce, který případně svým posudkem může rozporovat vyřízení servisem.
Nárok na odstoupení v tuto chvíli nevznikl. Lhůta pro vyřízení reklamace z naší strany byla splněna - 30 dní neuplynulo. Reklamace přijata 6.2., vyřízena a připravena k výdeji 23.2. Dle ověření jste si dosud reklamaci nepřevzal, nikoliv však naší vinou.

Mrzí mě to, avšak v tomto případě je naše vyjádření konečné.

Děkuji za pochopení a přeji Vám krásný zbytek dne, Veronika, péče o zákazníky


Lukáš Ficner

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.3.2021 14:31, před 16 dny

Zajímalo by mě, jestli se dá v tuto chvíli považovat vyjádření servisu jako znalecký posudek, který dokazuje, že věc nebyla vadná při převzetí. Je podle mě potřeba vzít v úvahu, že zboží je reklamováno již potřetí kvůli stejné vadě. V obou předchozích případech byla reklamace uznána. Podle tohoto tedy tentýž servis již dvakrát uznal, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jak je tedy možné, že by nyní mohlo být pouhé tvrzení toho stejného servisu, že zboží je bez vady, být bráno jako důkaz opaku?

Chápu, že Alza mě chce přinutit, abych si znalecký posudek nechal vypracovat sám. Chtěl bych nicméně uvést, že by bylo dobré, kdyby si zaměstnanci Alzy uvědomily, že znalecký posudek může být až dvakrát dražší než reklamované zboží, tudíž by se Alze celý případ notně prodražil.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2021 17:00, před 16 dny

Ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které obsahuje domněnku vadnosti, zní: "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí."

Jelikož servis uvedl, že vada podle jeho názoru na věci vůbec není, domněnka vadnosti se neuplatní. Samotná skutečnost, že věc byla již dvakrát shledána vadná sama o sobě neznamená, že věc má i nadále vadu, neboť tato vada by měla být odstraněna v průběhu předešlých reklamací.

Současně však vyjádření společnosti nelze brát jako něco, co je nezpochybnitelné. Jak uvádíme v původním vyjádření, a jak uvádí i společnost, je možné výsledek reklamace rozporovat skrze znalecký posudek.

Vzhledem k tomu, že společnost označila svoje zamítavé vyjádření za konečné, není možné dobrat se smírného řešení. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.