Společnost


Vodafone Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:511
Z toho za letošní rok:71
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 114 stížnostech.

#53140Pokuta za pozdě vrácený modem

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.10.2021, před měsícem

Jiří Pánek

Znění stížnosti

Dobrý den,
byl jsem zákazníkem UPC a dne 29.05.20 obdrželi mou písemnou výpověď služeb ke smlouvě č. 493***41.
Odpověděli, že k ukončení poskytování služeb dojde dne 28.06.20.
Byl jsem v té době v zahraničí. Byl nouzový stav, globální pandemie a já jsem v zahraničí uvízl až do listopadu 2020. Vodafone mi volal aby mne přesvědčil smlouvu nevypovídat, odmítl jsem z důvodu stěhování, které je posunuté kvůli uvíznutí v zahraničí. O modemu jsme mluvili a bylo mi řečeno, že jej mohu bez problému vrátit později.
Vrácen byl 19.11.2020. viz. příloha. Na moje reklamace uvedeného jednání Vodafone stále opakuje, že má na pokutu nárok. Požaduje za něj 3002,50 Kč. V minulých vyúčtováních byla částka 2000 Kč za pozdě vrácený modem, následně blíže neurčený administrativní poplatek přes 800 Kč. Službu jsem vypovídal na začátku května, Vodafone ji přijal až poslední možný den 29.5. I díky tomu tam byl dluh na platbách za služby až do července, který jsem uhradil po mém návratu do ČR. Žádal jsem přímo Vodafone o storno ale nesouhlasí. Na internetu je možné dohledat, že se opakovaně kvůli stejné věci soudí ačkoliv prohrávají a nerespektují ani rozhodnutí ústavního soudu které říká, že pokud není pokuta definována výslovně ve smlouvě o službě, její uvedení v obchodních podmínkách než právoplatné pro její uplatnění. Obchodní podmínky se mění, nejsou součástí smlouvy a proto daná judikatura. Její nerespektování ukazuje, že zde dohledové orgány, které mají na starosti telekomunikace, selhávají ve vymáhání nedodržování práva vůči spotřebitelům. Požaduji storno pokuty. Děkuji za pomoc
Jiří Pánek


Produkt

Smlouva o připojení k internetu s UPC (převzato Vodafone)


Požadované řešení

Storno pokuty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2021 10:37, před měsícem

Co se týče smluvní pokuty za prodlení s vrácením daného zařízení, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11 (citovaný spotřebitelem), platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné. Ukládání smluvních pokut za porušení smlouvy je tedy možné, ale pouze pokud to bylo dohodnuto přímo ve smlouvě.

Pokud by smluvní pokuta přeci jen byla obsažena přímo ve smlouvě, ale byla uvedena nepochopitelně malým a špatně čitelným písmem, uplatní se totožný nález Ústavní soudu. Ústavní soud v něm podobné praktiky taktéž zakazuje s odkazem na zásadu poctivosti, když uvádí, že: "v praxi se zásada poctivosti projevuje mj. tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Např. smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru."

Nad rámec stížnosti spotřebitele upozorňujeme, že velmi často není ve smlouvě ani v obchodních podmínkách ujednáno místo, na které má spotřebitel zařízení vrátit. V takovém případě se aplikuje ustanovení § 1955 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého platí, že nepeněžitý dluh plní dlužník v místě svého bydliště nebo sídla. To znamená, že povinnost je splněna již v momentě, kdy dlužník (spotřebitel) vyrozumí věřitele (podnikatele) o tom, že mu k určitému dni umožní nakládat s danou věcí v místě svého bydliště. Podnikatel si pak věc na vlastní náklady vyzvedne.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2021 07:09, před 28 dny

Dobrý den, pane Pánku, zařízení, které poskytujeme do pronájmu, je zapotřebí vrátit do 14 dnů od ukončení smlouvy. Tuto informaci uvádíme ve Všeobecných podmínkách, a také na ni zákazníky upozorňujeme e-mailem. Následně i další písemnou upomínkou. Pokud už jste tuto záležitost řešil reklamací, která ale byla zamítnuta, jedná se o naše konečné rozhodnutí. Je mi to líto, ale v tom případě Vám nemůžeme vyjít vstříc. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Jiří Pánek

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.11.2021 08:44, před 18 dny

Odepsali z VF:

Vážený pane ....,

ráda bych tímto reagovala na Vaši opakovanou reklamaci týkající se zákaznického účtu č. 4........

Vzhledem k Vašim opakovaným reklamacím a tomu, že si vážíme Vaší spolupráce jsem se rozhodla uznat Vaši reklamaci za oprávněnou a ke dnešku jsem Vám odúčtovala poplatek 2000 Kč za včas nevrácené zařízení, který byl zaúčtován k 30. 9. 2020. Dnes jsem také odúčtovala administrativní poplatek ve výši 1020,49 Kč, který byl zaúčtován ke dni 27. 10. 2020.

Po provedení výše uvedených platebních úprav je Váš zákaznický účet vyrovnán a nevykazuje nedoplatek. Dále jsem předala žádost vymáhací agentuře s tím, že proces vymáhání nedoplatku byl zastaven.

Velice se omlouvám za vzniklé potíže spojené s vrácením zařízení a věřím, že nám v budoucnu zachováte přízeň.

Přeji Vám krásný den.

Ivana Jílková
Reklamační oddělení
Vodafone Czech Republic a.s.

Reakce společnosti

Publikováno
19.11.2021 07:06, před 17 dny

Dobrý den, pane Pánku, jsem ráda, že se vše dořešilo kk Vaší spokoenosti. Přeji Vám pěkný den. Lenka Pilná Péče o zákazníky


Jiří Pánek

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.11.2021 07:36, před 17 dny

Hodnocení:

Komentář: Nelíbí se mi, ze je potřeba takto tlačit na společnost pokud jste v právu. Zákony platí pro každého a překvapuje mne, ze je stejným způsobem může takto velká společnost opakovaně porušovat aniž by byla situace řešena regulátorem nebo přinejmenším omezeno její podnikání.